اعتراض وارد نيست؛ بهترين مستند جشنواره افغانستان

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- فيلم مستند ايراني »اعتراض وارد (Overruled)«تسين در چهارمين جشنواره فيلم مستند افغانستان موفق به دريافت جايزه بهترين مس//تند در بخش بينالملل شد. از ميان فيلمهاي ارسالي به چهارمين جشنوارهفيلممستندافغانستان،ازكشورهايآلمان،استراليا،كانادا،فرانسه، ايرلند، ايتاليا، ايران و افغانستان تنها 16 فيلم انتخاب اند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.