مالیات بر ساختوساز بازار را دوقفله میکند

Jahan e-Sanat - - News -

آمارهایی که به طور تلویحی مورد تایید وزارت راهوشهرس//ازی هم قرار گرفته است میگوید تنها در کالنشهر تهران اف//زون بر 300 هزار واحد خانه خال//ی وج//ود دارد که به علت قیمت باال و قدرت خری//د پایین مردم روی دست س//ازندگان باقی مانده است. به طور قطع و یقین معادل چند برابر این تعداد خانههای خالی نوساز، خانوارهای فاقد مسکن در کالنشهر تهران وجود دارند که حت//ی با دریافت وام از بانک مسکنهمآرزویخانهدارشدنبرایشان امکانپذیرنیست،چونآوردهوپسانداز آنها در حدی نیست که از وام مسکن دریافتی کار برای خانهدار ش//دن آنها در محدوده مناطق بیس//ت و دو گانه ش//هرداری تهران وجود داشته باشد. نگاه//ی به میانگی//ن دریافتی ماهانه حقوقبگیران کارمن//دی و کارگری و مقایسه آن با هزینه بسیار باالی زندگی و میانگین قیمت یک مترمربع آپارتمان قابل سکونت در کالنشهر تهران و سایر کالنشهرهای کشور دالیل خالی ماندن و ب//ه فروش نرفتن صده//ا هزار واحد مسکونی نوساز است که تقاضای بالقوه بسیار باالی مسکن در تهران را به خوبی نش//ان میدهد. امروز حتی بسیاری از خانوارهای نیازمند مسکن قدرت خرید آپارتمانهای طرح مس//کن مهر را که ارزانترین نوع مسکن موجود در کشور است، ندارند. طبقات پایین و کمدرآمد ک//ه به جای خود، در ش//رایط کنونی حتی طبقات متوس//ط ه//م به دلیل گرانی فوقالعاده مسکن نمیتوانند به آسانی خانهدار شوند و در کمال تاسف باید گفت فاصله می//ان قدرت خرید مردم و قیمت مس//کن هر روز بیشتر و عمیقتر میشود. دلیل اصلی عمیق شدن این فاصله باال بودن غیرمتعارف قیمت تمامشده مسکن است که بخش عم//ده آن به باال ب//ودن قیمت زمین مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران ساختمانی مربوط میشود. بر همه این دالیل باید عوارض و مالیات سنگینی را که س//ازندگان مسکن به شهرداری و به س//ازمان امور مالیاتی میپردازند و ح//ق بیمه کام//ال غیرمنطقی را که سازمان تامین اجتماعی از لحظه شروع عملیات اجرایی از س//ازندگان مسکن اخذ میکند، اضافه کرد. وجوه سنگینی که یک سازنده مسکن اعم از حقیقی یا حقوقی بابت س//اخت چند دستگاه آپارتم//ان به عنوان ع//وارض دریافت جواز ساخت و گواهی پایان کار همراه با انواع و اقس//ام جرایم ش//هرداری و مالیاتهایی را که بابت نقل و انتقال به دولت میپردازد، به طور کامال طبیعی به قیمت تمامش//ده ساختمان افزوده میش//ود تا در نهایت قیمت مس//کن برایمصرفکنندهافزایشیابد،شرایطی کامال در جهت عکس سیاست خانهدار شدن مردم است که هریک از دولتها از جمله دولت یازدهم مدعی پیروی از آن بودهاند. طی یک دهه گذشته که برآیند افزایش قیمت مسکن و قدرت خرید مردمدرجهتعکسیکدیگردرحرکت بوده، به عاملی برای رکود بازار معامالت مس//کن و بالاستفاده ماندن چند صد ه//زار آپارتمان ساختهش//ده توس//ط سازندگان حقیقی و حقوقی در تهران و دیگر ش//هرهای بزرگ کشور تبدیل ش//ده که تاثیرات این رکود به صورت کاه//ش درآمدهای مالیاتی مربوط به نقل و انتقال مسکن به خزانه دولت نیز سرایت کرده است. اما در کمال تاسف در این شرایط، رکود بر بازار معامالت مسکن حاکم شده، دولت به جای یافتن راههایی به منظور تحریک بازار مسکن و باز کردن قفل دهها هزار میلیارد تومان سرمایههایی که مدتهاست در رکود محبوس شده است، با نگاه تکبعدی و فاقد جوهر واقعنگری که متاثر از طرز تفکر صرفا حسابداری متولیان وصول مالیات در کشور است، مصوبهای را به منظور وصول مالیات بر درآمد و فروش سازندگان مسکن به تصویب رسانده تا به زعم خود از این طریق پایه درآمدهای مالیاتی دولت را گسترش دهد غافل از آنکه در شرایط رکود این قبیل مصوبات نهتنه//ا درآمدهای مالیات//ی دولت را افزای//ش نخواه//د داد بلکه با تبدیل ش//دن به عاملی برای ترویج معامالت قولنامهای و مبایعهنامهای، خزانه دولت را از همین کورسوی درآمدهای مالیاتی مربوط ب//ه نقل و انتق//ال امالک نیز مح//روم خواهد س//اخت و به دوقفله شدن بازار معامالت مسکن و گسترش تشدید بحران مسکن در کشور منجر خواهدشد.اقتصادماازیکسونگریهای تکنوکراتهای دیوانس//االری دولتی ک//ه کمترین ش//ناختی از چالشها، فرصته//ا، تهدیدها و زی//ر و بمهای میدانی فعالیتهای اقتصادی از جمله حرفه ساختوس//از ندارند، خسارتها و آس//یبهای زیادی دیده است. آنها با نگاه کالننگرانه به ساختوس//از به عنوان حرفهای با درجه سودآوری باال که باید از مراحل صفر تا صد آن مالیات اخذ ش//ود، نگاه میکنند و از تاثیرات منفی عامل بسیار مهمی به نام خواب طوالنی سرمایه در کاهش حاشیه سود این حرفه بیخبرند.

متولی//ان مصوبه دریاف//ت مالیات بر س//اخت به دلیل عدم آش//نایی یا بیتوجهی به زنجیرهای از صنایعی که هر کدام منبع بزرگ درآمدهای مالیاتی محس//وب میشوند و شیشه عمر این صنایع در دس//ت صنعت ساختوساز است، نمیدانند که اگر تحت تاثیر این قبیلمصوباترکودصنعتساختوساز و به تبع آن بازار معامالت مسکن روند صعودیپیداکند،سرنوشتیجزکاهش یا توقف فعالی//ت در انتظار واحدهای صنعتی تولیدکننده محصوالت مورد مصرف در صنعت ساختوس//از و در نتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از ای//ن زنجیرههای تولید نخواهد بود. ب//ا این توضیحات بای//د گفت مصوبه اخیر هیات دولت در خصوص دریافت مالیات بر فروش از سازندگان مسکن ب//ه منزله یک س//ونامی ویرانگر برای حرفه ساختوس//از به ش//مار میرود که آث//ار زیانبار آن ب//ه صورت خروج بسیاری از فعاالن این حرفه از صحنه و تش//دید باز هم بیشتر رکود در بازار معامالت مس//کن نمایان خواهد شد. بیتردید اگر تکنوکراتهای یکسونگر متص//دی وصول مالیات از کس//ب و کارها به امر مش//اوره اعتقاد داش//تند و قب//ل از طراح//ی و تصویب چنین مصوبهای با مسووالن اتحادیه منفعل و خاموش//یگزیده معامالت امالک و شماری از فعاالن و کارگزاران مجرب و سرد و گرم چشیده کف بازار معامالت مس//کن رایزنی میکردند، دس//ت به طراح//ی و تصویب چنی//ن مصوبهای نمیزدند. اما افسوس که کاربرد توصیه قرآنی »و امرهم شورابینهم و شاورهم فیاالمر« از حد تابلوهای تزئینی دیوار اتاق کار تکنوکراتهای دیوانس//االری دولتیماتجاوزنمیکند.برایجلوگیری از آثار زیانبار این مصوبه در بازار مسکن و صنعت ساختوساز و دیگر پیامدهای سوء آن تنها یک راه باقی است و آن هم لغو هر چه سریعتر این مصوبه در آستانه شروع کار دولت دوازدهم است.

Kiamehr_gh@yahoo.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.