برآورد پلیس لندن: 79 قربانی در آتشسوزی برج گرنفل

Jahan e-Sanat - - News -

به گفته او، ممکن اس//ت ت//ا زمانی که نیروهای آتشنشانی به همه واحدهای این برج دسترسی یابند این مدت روزها به طول بینجامد.

روز دوشنبه 19 ژوئن 29) خرداد( راس ساعت 11 ظهر به وقت محلی 12) ظهر به وقت اروپای مرکزی( درتمامساختمانهایعمومیبریتانیابرایگرامیداشت یاد قربانیان یک دقیقه سکوت برگزار شد.

آتشسوزی در برج گرنفل در محله کنزینگتون لندن بس//یاری از مردم بریتانیا را به طور جدی به جستوجوی دالیل این حادثه واداشته است. مردم بریتانیا به دنبال علل آتشسوزی و آموختن از این س//انحه برای پیشگیری از س//وانح بعدی هستند. فیلی//پ هاموند، ریی//س خزانه بریتانی//ا میگوید در نم//ای برج گرنفل موادی قابلاش//تعال به کار گرفته ش//د که اس//تفاده از آن در سراسر بریتانیا ممنوع است.

توقف جستوجو در برج سوخته لندن به دلیل ناپایداری سازه

نهتنه//ا مقامهای مس//وول بلکه ش//رکتهای ساختمانی مسوول ساختوساز این برج به باد انتقاد گرفته شدهاند. بنا بر گزارشها، موادی که آخرین بار در بازسازی نمای بیرونی ساختمان مورد استفاده قرار گرفته، باعث آتشسوزی شده است. به عالوه در این برج راههای خروج اضطراری مناسب وجود نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.