بررسی میزان عوارض آزادراه تهران- شمال

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه حملونق/ل- تامی//ن هزینهه//ای نگهداری و بازگش//ت سرمایهگذاری در آزادراهها معموال از دو راه دریافت عوارض س//وخت و عوارض تردد تضمین میش//ود. یک//ی از روشهای متداول در دنیا اس//تفاده از عوارض ی//ا مالیات بر سوخت است که با این روش، برای وسایل نقلیه به تناسب مسیر طی شده به صورت اتوماتیک از سوخت مصرف//ی مبلغ//ی ب//رای نگهداری راهها اختصاص پیدا میکند اما به دلیل اینکه هزینه س//اخت جادهها یکسان نیست این روش نمیتواند تامینکننده تمام هزینهها باش//د. بر همین اس//اس در ایران معموال از روش »پرداخ//ت مس//تقیم« در »ایس//تگاههای عوارضی« استفاده میشود؛ به طوری که رانندگان در این ایستگاه به طور مستقیم عوارض مس//یری ک//ه برای ت//ردد انتخاب کردهاند را پرداخت میکنند.

آزادراه ته//ران- ش//مال یکی از مهمترین پروژههای راهس//ازی در کشور اس//ت که قرار است فاز اول آن تا پایان س//ال زی//ر بار ترافیک برود. ای//ن آزادراه به دلیل اهمیت و پیچیدگیهای فراوان هزینههای زیادی برای دولت به دنبال داشته و در م//ورد نحوه تامین هزینههای آن گمانهزنیهای فراوانی میشود. این پ//روژه از طرفی هزینه زیادی داش//ته و از طرف دیگر زمان اتمام آن طوالنی شده؛ دو فاکتور مهمی که باعث میشود بازگشت سرمایه دیرتر انجام ش//ود و ممکن است بر نرخ عوارض ای//ن آزادراه تاثیرگذار باشد. پیش از این مدیرعامل شرکت س//اخت و توسعه زیربناهای کشور از احتم//ال اخذ ع//وارض جادهای سنگین از خودروهای عبوری قطعه یک پس از پایان س//اخت آن خبر داده ب//ود. این موضوع باعث ش//د پیشبینیه//ای زی//ادی در مورد عوارض احتمالی این آزادراه انجام شود.

به ط//ور معمول ع//وارض باید پس از بررسی هزینه صرف شده و زمان بهرهبرداری محاسبه شود که به گفته مس//ووالن در حال حاضر معلوم نیس//ت میزان آن در آزادراه تهران- ش//مال چ//ه رقمی خواهد شد. در حالی که دولت معتقد است س//اخت آزادراه تلف//ات مالی را به شدت کاهش خواهد داد در تعیین میزان عوارض عدد مش//خص شده در صورتی میتواند بخش خصوصی را به س//رمایهگذاری تش//ویق کند که متناس//ب ب//ا زمان بازگش//ت سرمایه باشد.

پس از برخ//ی گمانهزنیها که درباره احتمال باال بودن نرخ عوارض آزادراه ش//مال- تهران مطرح شد، دبیر انجمن شرکتهای راهسازی نیز ب//ه تازگی اعالم کرده که هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده اس//ت. در فاصله چند ماه تا افتتاح نهایی قطعه نخست آزاد راه ش//مال- تهران برخی گمانهزنیها حاکی از آن اس//ت که احتمال باال ب//ودن نرخ عوارض ای//ن آزادراه به دلیل طوالنی بودن فرآیند ساخت و البته میزان سرمایهگذاری صورت گرفت//ه در این پ//روژه وجود دارد؛ موضوع//ی ک//ه طبق اع//الم دبیر انجمن ش//رکتهای راهس//ازی با واقعیت همراس//تا نیست. علی آزاد در گفتوگو با ایس//نا گفته اس//ت: آنچه درباره احتمال باال بودن نرخ عوارض این آزادراه مطرح ش//ده به هیچ عنوان صحت ندارد زیرا هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.

دبیر انجمن شرکتهای راهسازی با بیان اینکه دو س//رمایهگذار این پروژه یعنی وزارت راه و شهرسازی به عن//وان نماینده دول//ت و بنیاد مستضعفان به دنبال باال بودن نرخ عوارض نیستند، تاکید کرد: در این پروژه و دیگر برنامههای زیرساختی نیز بنا بر آن گذاش//ته شده که نرخ عوارض متناسب با توان مالی مردم اخذ شود و به نرخهای خیلی زیاد نرسیم.

آزاد با اشاره به اینکه در بسیاری از راهه//ای ایران نرخ ع//وارض به ش//کل واقع//ی گرفته نمیش//ود، بی//ان کرد: ب//ا وجود این ش//رایط سرمایهگذاران به دنبال آن هستند که س//ود حاص//ل از ورود خود به این پروژهها را در کوتاهترین زمان ممکن به دس//ت آورن//د؛ از این رو این درخواست از سوی آنها همواره وجود داشته که نرخ عوارض با نظر قطعی س//رمایهگذاران تعیین شود تا ب//ه این ترتیب به یک تناس//ب قیمت موجه برس//یم ت//ا از این رو هم م//ردم حداکثر اس//تفاده را از جادههای جدید داشته باشند و هم سرمایهگذار ضرر نکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.