اتمام عملیات الیروبی شبکه آبیاری مارون

Jahan e-Sanat - - News -

با حضور مدیرعامل شرکت شهركهای صنعتی استان مرکزی، نماینده مردم شهرس//تانهای تفرش، فراهان و آش//تیان در مجلس شورای اسالمی، فرماندار فراهان و بخشدار شرایط و چگونگی احداث شهرك در بخش خنجین شهرستانفراهانبررسیشد.مصطفیآمرهمدیرعاملدراینجلسهکهدرمحل فرمانداریشهرستانبرگزارشد،گفت:وجودامکاناتزیربناییشاملزمین،آب، برق، گاز و مخابرات اصلیترین شرط برای احداث شهرك یا ناحیه صنعتی در هرمنطقهایاست.ویتاکیدکرد:بخشدارخنجینباهماهنگیدیگرمسووالن اجرایی شهرستان و استان باید در خصوص فراهم بودن امکانات زیربنایی اعالم نظر دقیق کند. آمره در ادامه تالش برای جذب سرمایهگذاران بومی و غیربومی و ارائه آمار دقیق از درصد بیکاران و جوانان جویای کار را از اقدامهای بعدی در راستای احداث شهرك یا ناحیه صنعتی در بخش خنجین شهرستان فراهان خواستار شد. گفتنی است در این جلسه حاضران به ارائه دیدگاه و نقطه نظرات خودبرایچگونگیاحداثاینشهركپرداختند.

لیال زرگانیان- رییس اداره خدمات فنی کاالی شرکت ملی حفاری ایران از راهاندازی سامانه الکترونیکی استعالم بهای کاال )سامانه معامالت متوسط( در این شرکت خبر داد. منوچهر رضاییمیرقائد در توضیح بیشتر در این باره گفت: این سامانه به پیشنهاد مدیریت تدارکات و امور کاالی شرکت و در راستای اهداف سامانه تامین الکترونیک کاالی صنعت نفت)PE ( طراحی و با همکاری کارشناسان مدیریتهای فناوری اطالعات و ارتباطات و تدارکات و امور کاالی شرکت عملیاتی میشود.

وی با بیان اینکه بیش از یک هزار و 700 منبع، اعم از فروشنده و تامینکننده کاال در لیست شرکت در بخشهای حفاری، برق، الکترونیک و ابزار دقیق، شیمیایی و عمومی قرار دارند که پیش از این ارزیابی شدهاند، افزود: با راهاندازی این سامانه در عمل ارتباط میان فروشندگان و تامینکنندگان کاال با شرکت به روشهای نوین ارتقا خواهد یافت.

رضائی میرقائد در پیوند با این مطلب اظهار کرد: با راهاندازی این سامانه روند برگزاری معامالت شتاب بیشتری گرفته و شاهد رشد کمی و کیفی ارائه خدمات، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی در این بخش خواهیم بود.

لیال زرگانیان- بخشی از کانالها و زهکشهای زیرپوشش شبکههای آبیاری مارون توسط واحد تعمیرات و نگهداری این شرکت الیروبی شد. معاون تعمیرات و نگهداری شرکت بهرهبرداری از سد، نیروگاه و شبکههای آبیاری مارون گفت: هرساله با آغاز فصل تابستان و به منظور کسب آمادگیهای الزم جهت کشت تابستانه و بهبود شرایط آبرسانی به اراضی کشاورزی منطقه بهبهان، جایزان و فجر، عملیات تعمیر، بازسازی و الیروبی کانالها و مسیلها توسط واحد تعمیرات و نگهداری شرکت بهرهبرداری مارون صورت میگیرد که طی این مدت عملیات الیروبی زهکش2DN شبکه فجر با حجم 16 هزار مترمکعب، کانال MC منصوریه با حجم 700 مترمکعب و زهکش1B-B با حجم چهار هزار مترمکعب در دو ماه انجام شد.

محمدرضا یزدانجو افزود: افزایش راندمان و سرعت انتقال آب در شبکهها و کانالهای آبیاری، جلوگیری از هدر رفت منابع آبی و تسهیل در خدمات رسانی به کشاورزان از نتایج و دستاوردهای مهمی است که با اجرای طرحهای الیروبی حاصل میشود، به همین دلیل عملیات الیروبی کانالها و زهکشها یکی از مهمترین اهداف و فعالیتهای این شرکت به شمار میآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.