افزایش 12 درصدی تعداد قطار نسبت به سال قبل

Jahan e-Sanat - - News -

معاون مس//افری راهآهن گفت: روزانه 236 رام قطار برای ایام تابس//تان در نظر گرفته ش//ده که نس//بت به 210 رام قطار در تابس//تان سال گذشته 12 درصد افزایش داش//ته است. میرحسن موسوی معاون، مسافری شرکت راهآهن در نشس//ت خبری با اصحاب رسانه برنامههای قطارهای تابستانی را تش//ریح کرد. وی در این خصوص بیان داشت: برنامه قطارهای مسافری ایام پیک سفر در تابستان برای 103 روز از اول تیرماه تا 10 مهرماه سالجاری پیشبینی شده و پیشفروش بلیتهای قطار در این ایام از 21 خردادماه آغاز شده است. البته غیر از ایام عید سعید فطر مردم میتوانند برای تهیه بلیت در باقی روزها برنامهریزی کنند.

معاون مسافری راهآهن افزود: روزانه 236 رام قطار برای ایام تابستان در نظر گرفته شده که نسبت به 210 رام قطار در تابستان سال گذشته 12 درصد افزایش داش//ته اس//ت. موسوی با اشاره به خروج واگنهای باالی 45 سال از ناوگان مسافری راهآهن گفت: با توجه به این اقدام نهتنها شاهد کاهش حمل مسافر در سال گذشته نبودیم بلکه رشد 12 درصدی را تجربه کردیم.

وی با اش//اره به تع//داد صندلیهای در نظر گرفته ش//ده برای قطارهای مس//افری ایام تابستان بیان کرد: امسال 10 میلیون و 800 هزار صندلی در نظر گرفته شده است که نسبت به 9 میلیون و 600 هزار صندلی موجود در سال گذشته 12 درصد رشد داشتهایم که شامل دو بخش قطارهای بینشهری و حومهای میشود.

این مقام مس//وول در ش//رکت راهآهن در ادامه خاطرنش//ان کرد: تعداد صندلیهای قطارهای بینش//هری از هفت میلیون و 300 هزار صندلی در س//ال گذشته با رشد ش//ش درصدی به هفت میلیون و 800 هزار صندلی در س//الجاری رسیده اس//ت. همچنین تعداد صندلی موجود در قطارهای حومهای نیز با رش//د 31 درصدی از دو میلیون و 300 هزار به س//ه میلیون صندلی رسیده است.

معاون مسافری راهآهن از پیشبینی روزانه 104 هزار و 800 صندلی برای سفرهای ریلی در ایام تابستان و رشد 12 درصدی در این خصوص خبر داد. موسوی همچنین به قطارهای گردشی مسیرهای منتهی به شهر مشهد اشاره کرد و گفت: 790 هزار صندلی در این بخش در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته 58 درصد رشد داشته است.وی افزود: عالوه بر ایجاد قطارهای فوقالعاده در مسیر تهران- مشهد برای مسیرههای نخجوان- مشهد، تبریزمشهد و همدان- مشهد نیز قطار در نظر گرفته شده است. همچنین سه زوج در مسیر هشتگرد و دو زوج در مسیر تهران برای خطوط حومهای فعال در ایام تابستان در نظر گرفته شده است. معاون مسافری راهآهن یادآور شد: امسال برای اولین بار در مسیر تهران- سوادکوه قطار گردشگری بهمنظور بازدید از اماکن طبیعی و باستانی و ابنیههای قدیمی راهاندازی شده است.

موس//وی در ادامه گفت: 45 درصد قطارهای مس//افری به مقصد مشهد برنامهریزی ش//ده است که شامل مبدا 28 شهر میشود. موسوی با اشاره به ابالغیه شرکت راهآهن به آژانسها و موسسات فروش بلیت خطاب به مردم شریف ایران ابراز داشت: مقرراتی در رابطه با فروش بلیت به آژانسها ارسال شده که آنها مکلف به رعایت هستند. لذا مردم آگاه باشند که برای عبور از گیتهای ایستگاهها باید مشخصات بلیت و مسافر مطابقت داشته باشد، در غیر این صورت اجازه عبور داده نخواهد شد. وی در پایان تاکید کرد: درخواست میشود مردم بلیت را از آژانسها و اینترنت خریداری کنند تا هنگام عبور از گیتها با مشکل مواجه نشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.