هموارسازی21 کیلومترازراههایروستایی

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرمخابراتمنطقهگلستاندرجلسهتوجیهیعواملحفاظتیوحراستی مخابراتمنطقهگلستانگفت:امنیتدرکشورماجایگاهویژهایداردوزبانزدهمه است.مملکتونظامیکهبهمردمخودتکیهدارد،بهسادگیمتزلزلنخواهدشد ودشمنانبااعمالتروریستیخودکهبهتعبیرمقاممعظمرهبریترقهبازیبیش نیست، نخواهند توانست به اهداف شوم خود دست یابند. شهمرادی هدف قرار دادن اماکن ارتباطاتی همچون مخابرات توسط دشمنان را امری بدیهی دانست و گفت: اولویت آنها اماکن ارتباطی است بنابراین عوامل حفاظتی و حراستی در سازمانهاییمانندمخابراتبایددقیقتربهوظایفخودعملوبرضرورتاجرای نظمتاکیدکنند.اودرادامهگفت:عواقبمثبتوجودانضباطدرسازمانشامل همهمیشودونبایدمشغلههایفکریوشخصیموجبسهلانگاریوکوتاهی درانجاموظیفهشود.

رییسراهداریوحملونقلجادهایشهرستانماسالازتسطیحورگالژبیشاز21 کیلومترازراههایروستاییروستاهایخروم، شالماکوه،طبقسر،میرمحله،خانقاهبرازتوابعبخشمرکزیوروستایشالکهازبخششاندرمنخبرداد.سیدنورالدینفاطمیبااشاره به اهم فعالیتهای انجام شده در اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان ماسال اظهار کرد: عملیات راهداری شامل علفتراشی در محورهایشهرستان،ایمنسازینقاطحادثهخیزبانصبگاردریلبهطول06 متردرمحورماسال-شلما،لکهگیریآسفالتبهمقدار تقریبی31 تندرمحورماسال-گیلوان،شاندرمنبهضیابروشاندرمنبهطالبدره،مرمت،بازسازیوشستوشویعالئموتابلوهای راهنماییوجمعآوریالشهمیشود.مسوولادارهراهداریوحملونقلجادهایشهرستانماسالازتسطیحورگالژبیشاز21 کیلومتر از راههای روستایی روستاهای خروم، شالماکوه، طبقسر، میرمحله، خانقاهبر از توابع بخش مرکزی و روستای شالکه از بخش شاندرمن خبر داد. وی سپس با اشاره به اهمیت و حساسیت حفظ و صیانت از حریم قانونی راهها، عنوان کرد: این اداره با تمام توان این مهم را جزو اساسیترین وظایف خود میداند. این مقام مسوول در ادامه از صدور دو فقره اخطار رفع تجاوز حصارکشی در محور ماسال- گیالن خبر دادوگفت:بیشاز36 بنرودستنوشتهتبلیغاتیازمحورهایاینشهرستاندرطولهفتهگذشتهجمعآوریشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.