نصبکنتورهای2 پوندیبرایمشترکینصنعتی

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان گفت: در حال حاضر شرکت توزیع برق گلستان وظیفه ارائه خدمات به007 هزار مشترك برق در سطح استان را برعهده دارد. علیاکبر نصیری افزود: وظیفه شرکت توزیع نیروی برقاستانگلستانبرقرسانیبهمشترکینخانگی،صنعتی،کشاورزیوعمومی استوفرآیندهایتولید،انتقالوتوزیعبرقانجاممیشودتابرقپایدارباکیفیت ومطمئنبهدستمشتریانبرسد.مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستان گلستانگفت:تعدادکلمشترکینبرقدرابتدایسال29،185 هزارو374 اشتراكبودهکهاینآماردرسال69 به876 هزارو175 اشتراكرسیدهاست کهآمارحکایتازافزایش71 درصدیتعدادمشترکیندارد.

در یک اقدام اصالحی و با هدف دسترسی راحتتر و حفاظت بهتر تجهیزات و عدم سوءاستفادهاحتمالی،کنتورهای2 پوندیمشترکینصنعتیدرداخلکابیننصبشد. طرحقرارگیریکنتورهادرداخلکابینازتاریخ01 اسفندسال59 درشرکتگازاستان گیالنآغازشد.مدیرعاملشرکتگازاستانگیالنبااعالماینخبرافزود:یکیازاصلیترین عللاجرایطرحقرارگیریکنتوردرداخلکابینیکهبهشارععامارتباطداشتهباشدیادر آنبهسمتشارععامبازشوداینبودکهمرغداریهاکهبخشاصلیمشترکینعمدهراتشکیلمیدهندبهعلتقرنطینهبودنمحوطه مرغداری در بعضی مواقع اجازه قرائت کنتور را به ماموران شرکت نداده و به مامور شرکت به شرط استحمام اجازه بازدید داده میشد که اینموضوعمشکالتعدیدهایرابرایقرائتکنتوروتولیدصورتحسابایجادمیکرد.جمشیدظهیریادامهداد:بااجرایاینطرحدیگر نیازی به ورود به ملک مشترك برای قرائت کنتور نبوده و مامور شرکت گاز میتواند در هر زمان نسبت به کنترل دستگاه اندازهگیری از خارج ملک اقدام کند ضمن آنکه مشترك به دستگاه قرائت کنتور دسترسی ندارد. او در این باره افزود: در سالیان گذشته مواردی از دستکاری کنتور مشترکین صنعتی به شرکت گاز گزارش شده و متاسفانه به علت قابل تشخیص نبودن مشکل برخی از کنتورها در محل، باید جهت تشخیص دستکاری، کنتور به شرکت دارای صالحیت تست کنتور تحویل داده میشد که این مساله موجب افزایش مشکالت میشد که با اجرای این طرح این مشکل نیز حل میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.