تخلفات ماده «100» محل درآمد شهرداریها

Jahan e-Sanat - - News -

فارس-رییسسازماننظاممهندسیساختمانکشوربابیاناینکهدربعضی از کالنشهرها، شهرداریها، تخلفات ماده «100» را محل درآمد قرار دادهاند،گفت: دریکتوقعسیریناپذیرازشهرداریهاخواستیمتاشهرراتوسعهدهند.فرجاهلل رجبیباتاکیدبراینکهضرورتداردتادرآمدهایشهرداریاصالحشود،گفت:در حالحاضر، اصالح شهرهای میانی و کوچک امکانپذیر است اما به نظر میرسد اصالح کالنشهرهای کشور بسیار دشوار و زمانبر باشد.رجبی در بیان چالشهای نظام شهرسازی و مشکالتی که برخی از شهرداریها برای شهرها ایجاد کردهاند، افزود: ماجرا از آنجا شروع شد که به شهرداران گفتیم، بروند و خودکفا شوند و در عینحال ابزارهای تامین درآمد پایدار را برای آنها ندیدیم. طبیعی است که شهرداریها برای تامین هزینههای شهر شروع کردند به تعریف راهکارهایی که چندانهمضابطهمندنبود.رییسسازماننظاممهندسیساختمانکشورادامه داد: در بعضی از کالنشهرها، شهرداریها، تخلفات ماده «100» را محل درآمد قرار دادهاند یعنی با استفاده از ماده «100» اجازه میدهند، مالک تخلف کند اما جریمهوعوارضتخلفشرانیزبپردازد.اینرویکردناصحیحیاستکهبرایحل مشکالت شهری ایجاد شده است. از سوی دیگر فروش تراکم مازاد بر تراکم مجاز نیز از دیگر راهکارهای ناصحیح برخی از شهرداریهاست که متاسفانه این روش بسیارهممتداولشدهاست.عضوکمیسیونعمرانمجلسشورایاسالمیگفت: واقعیترابپذیریمکهمادرمقابلاقداماتناصوابشهرداری،شهرخوبوشهرداری خوبرانیزتعریفنکردهایم.یعنینگفتهایمکهمنظورازخوبیچیست؟آیامثال باید سرانه فضای سبز باال برود یا اینکه سطح اشغال در سطح قانونی و ضابطهمند باشد یا خدمات عمومی خاصی به شهروندان ارایه شود؟ ما تعریفی از شهر خوب نداشتهایم که متعاقب آن تعریفی از شهردار خوب هم داشته باشیم.رجبی ادامه داد:درنتیجهمادریکتوقعسیریناپذیرازشهرداریهاخواستیمتاشهرراتوسعه دهند. گاهی اوقات بلندمرتبه سازی، پلسازی و تونلسازی را نماد توسعه دیدیم و مردم ما هم به این موارد نه نگفتند و عکسالعمل منفی نشان نداند و حتی در مواردینیزتحسینکردند.درنتیجهبیضابطگیها،هزینههایفراوانودرآمدهای کم، عدم تعریف شاخصهای مطلوب مدیریت شهری، سبب شد شهرهای ما در یک سرازیری قرار بگیرند و بعدها نیز که در برخی از شهرها توانستند به سطحی برسندکهدرآمدهاتکافویهزینههارامیداد،بازهمدستازاینتخلفبرنداشتند که راه رهایی از آن نیز بسیار دشوار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.