ضرورت بهرهبرداری از سامانه دوم آبرسانی اصفهان

Jahan e-Sanat - - News -

استاندار اصفهان در آیین بهرهبرداری از پروژههای فاضالب گفت: اصوال پروژههای عمرانی در دهه فجر و هفته دولت مطرح شده و به بهرهبرداری میرسند ولی ما در استان اصفهان که به ظاهر استان برخوردار است و از اعتبارات دولتی کم اس//تفاده میش//ود، در چند ماه گذشته هر هفته شاهد کلنگزنی و بهرهبرداری از پروژههای مختلف با اعتبارات چند صد میلیاردی بودیم که عمدتا تامین اعتبارات این پروژهها با بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی است.

رس//ول زرگرپور با اش//اره به بهرهبرداری از هفت پروژه ش//رکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: این پروژهها بیشتر زیستمحیطی بوده و در راستای مطالبه مردم پیرامون چالشهای زیستمحیطی است که در مناطق محروم و حاشیهنشین که نیازمند آن هستند، عملیاتی و اجرایی شده است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه ما برای توسعه مناطق، برنامهریزی داریم و مناطق حاشیهنشین فراموش نشدهاند، گفت: اجرای پروژههای شرکت آب و فاضالب در مناطق محروم و حاشیهنشین هدیهای برای مردم بوده که باید از همه دستاندرکاران آن قدردانی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.