تاکید بر استقالل سازمان ورزش از سایر سازمانها

Jahan e-Sanat - - News -

در جلسه شورای سازمان ورزش شهرداری اصفهان بر ضرورت ادغام نشدن این سازمان با سازمانهای دیگر تاکید شد. جلسه شورای سازمان ورزش با حضور اعضای این شورا، شهردار اصفهان و عضو شورای اسالمی شهر اصفهان برگزار شد. شهردار اصفهان در این نشست با ابراز رضایت از عملکرد برنامههای سازمان ورزش شهرداری، اظهار کرد: سازمان ورزش شهرداری در دوره جدید مدیریتی خود برنامههای بسیار خوبی در حوزه فرهنگی ورزشی اجرا کرده است که سبب شده فضای شاداب بسیار خوبی به شهر داده شود.

وی با اشاره به موضوع تغییر یا ادغام سازمان ورزش با سازمانهای دیگر شهرداری اصفهان تصریح کرد: در صورتی که این اتفاق رخ دهد، بس//یاری از برنامههای این س//ازمان کمرنگ میشود. مهدی جمالینژاد با بیان اینکه به طور تقریبی تمام کارهای عمرانی و زیرس//اختی ورزش اصفهان را ش//هرداری انجام میدهد، افزود: بسیاری از هیاتهای ورزشی برای اجرای برنامههایشان هزینهها و پشتیبانی خود را از شهرداری میگیرند. وی تاکید کرد: باید هر کاری میشود برای ماندن سازمان ورزش و عدم ادغام آن در سازمان دیگر انجام داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.