کمک بالعوض 7 میلیون تومانی دولت به خریداران مسکن مهرهای بدون متقاضی

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- معاون بنیاد مسکن با بیان اینکه کمک به خرید مسکن مهر در طرح مسکن حمایتی برنامهریزی شده است، تصریح کرد: اگر تقاضا برای مسکنمهرفاقدمتقاضیوجودداشتهباشدتا7 میلیونتومانکمکبالعوض دریافت میکنند. جواد حقشناس با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی تامین مسکن برای اقش//اری که توان تامین مسکن را ندارند بهعهده دولت است، گفت:مسکناجتماعیبرای4 دهکبرنامهریزیشدهاستکهشامل2 فصل کلی مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی و شامل 7 برنامه است.حقشناس به جزییات مسکن حمایتی پرداخت و ادامه داد: دولت تسهیالتی برای تامین مسکن به صورت ملکی در اختیار آن دسته از افرادی که قادر به تامین زمین برای ساخت مسکن نیستند، قرار میدهد. معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن تاکید کرد: سه برنامه در مسکن حمایتی پیشبینی شده است؛ کسانی که تمایل به ساخت مسکن دارند، میتوانند از تسهیالت )بر حسب جمعیت شهرها( ‪40 03،‬ و 50 میلیونی تومان استفاده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.