الزام شهرداری به رعایت مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری

Jahan e-Sanat - - News -

دبیر ش//ورایعالی شهرس//ازی و معماری ایران در نامهای به شهردار تهران، مصوبهشوراراتحتعنوانطرحمعماریایستگاهمترویحقانیبهعنوانمجتمع ایستگاهی با تاکید بر مصوبههای پیشین شورا و اصالح، ابالغ کرد. پیروز حناچی، دبیرشورایعالیشهرسازیومعماریایراندرنامهایبهمحمدباقرقالیبافشهردار تهران،مصوبهشورارادربارهطرحمعماریایستگاهمتروحقانی)بهعنوانمجتمع ایستگاهی(ابالغکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.