رشد 164 درصدی ارزش معامالت بورس انرژی

Jahan e-Sanat - - News - تاالر نقره ای

باگذشت55 روزکاریازابتدایسالتاکنون، بازارفیزیکیبورسانرژیمیزبانعرضههایمتعدد پاالیشگاهی و پتروشیمی بوده است که در مجموع بالغبر394 هزارتنانواعفرآوردههابهارزشبیش ازششهزارو286 میلیاردریالموردمعاملهقرار گرفته است. سیدعلی حسینی، مدیر عامل بورس انرژیبااعالماینخبربهسنا،گفت:دربازارفیزیکی بورس انرژی در مدت مشابه سالجاری، طی 57 روز کاری حدود 293 هزار تن انواع فرآورده نفتی بهارزشدوهزارو335 میلیاردریالدادوس//تد شد. وی در ادامه افزود: بر این اساس طی سالجاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد رشد27 درصدیحجممعامالتو461 درصدی ارزشمعامالتدربازارفیزیکیبورسانرژیبودهایم. این مقام مسوول خاطر نشان کرد: از ابتدای سال 96 تاکنون، 357 هزار و 162 تن انواع حاملهای انرژیدررینگداخلیبهارزشیبالغبر635 میلیارد ریال معامله شده است. وی افزود: همچنین 149 ه//زار و 626 تن انواع حاملهای انرژی در رینگ بینالمللبهارزشیبالغبر162 میلیاردریالمورد معامله قرار گرفته اس//ت که از حیث حجم، 70 درصد معامالت در رینگ داخلی و 30 درصد در رینگبینالمللصورتپذیرفتهاست.حسینیدر ادامه اظهار داشت: 67 درصد ارزش معامالت، بازار فیزیکی مربوط به عرضههای رینگ داخلی و 33 درصد آن در رینگ صادراتی بازار فیزیکی صورت گرفته است. وی در پایان تصریح کرد: ارزش کل معامالت بورس انرژی از ابتدا تاکنون از مرز 100 هزار میلیارد ریال عبور کرده است. افزایشارزشکلمعامالت از س//وی دیگ//ر در معامالت روز گذش//ته، کاالهای برش س//نگین و سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز، متانول پتروشیمی زاگرس و حالل 402 پاالیش نفت تبریز در رینگ داخلی و هیدروکرب//ن س//بک HC4 و هیدروکربن سبک HHB1 ساینا شیمی بهشت در رینگ بینالملل بازار فیزیکی عرضه خواهند ش//د. از نکات مهم عرضههای امروز میتوان به نخستین عرضه هیدروکربن سبک HHB1 ساینا شیمی بهش//ت در رینگ بینالملل اش//اره کرد اما در جریان معامالت روز یکشنبه، در بازار فیزیکی بورس انرژی کاالهای برش سنگین پتروشیمی شازند، پنتان، بوتان و حالل 402 پاالیش نفت کرمانشاه، آیزوریسایکل، آیزوفید، حالل ،402 ح//الل ،404 بلندینگ نفتای ح//الل 410 و نفتای سنگین تصفیه نشده پاالیش نفت شیراز و نفتای س//بک پاالیش نف//ت تهران در رینگ داخلیعرضهشد.دراینروزحالل204پاالیش نفت اصفهان و گاز مایع پاالیش نفت شازند در رینگ بینالملل بازار فیزیکی عرضه شدند که کل معامالت صورتگرفته معادل 12,922 تن ب//ه ارزش بیش از 160 میلیارد و 563 میلیون ریال اس//ت. از نکات حائز اهمیت معامالت روز یکش//نبه میتوان به رقابت خریداران گاز مایع پاالیش نفت ش//ازند در رین//گ بینالملل بازار فیزیکی اش//اره کرد. بر این اس//اس با احتساب معامالت ای//ن روز، ارزش کل معامالت بورس انرژی از ابتدا تاکنون مرز 001هزار میلیارد ریال را درنوردید. در جریان معامالت این روز بورس انرژی، بازار برق ش//اهد معامله 1735 قرارداد مع//ادل 12,160 مگاوات س//اعت به ارزش 4 میلی//ارد و 243 میلیون ریال ب//ود. در این روز نماده//ای کمباری، میانباری، بار پیک، بارپایه با متوسط قیمتهای 319,998 ، ،359,900 370,000 و 360,000 ریال بر مگاوات ساعت مورد معامله قرار گرفتند. همچنین با احتساب معامالت روز یکش//نبه، بازار برق بورس انرژی شاهد رش//د 164 درصدی در ارزش معامالت نس//بت به دوره مشابه سال گذشته بوده است. در آغاز جلس//ه معامالتی این روز، نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کمباری روزانه 27 تیر 96 گش//ایش یافتند و همچنین نمادهای بار پی//ک روزانه، بار پایه روزانه، میانب//اری روزانه و کمب//اری روزانه ی//ک تیر 96 در پایان جلس//ه معامالتی این روز متوقف ش//ده و فرآین//د تحویل آنها آغاز ش//د. همچنین روز یکشنبه در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی، در نماد س//ماه ‪503 ،961‬ قرارداد با ارزشی بالغ بر دو میلیارد ریال و در نماد ستاره ،961 221 قرارداد با ارزش//ی بالغ بر 550 میلیون ریال معامله ش//د. در مجموع ارزش معامالت روز یکشنبه بازار مشتقه بورس انرژی، به چهار میلیارد و 793 میلیون ریال بالغ شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.