نهادهای عضو و چگونگی ارتباط آنها با بورسهای اوراق بهادار

Jahan e-Sanat - - News -

گزارش انواع نهادهای عضو و چگونگی ارتباط آنها با بورسهای اوراق بهادار در راستای شناخت دقیقتر ارتباط بورسها با اعضای آنها به بررسی چگونگی عضویت و نهادهایی که امکان عضویت در بورسهای اوراق بهادار را دارند و همچنین رویههای نظارتی و انضباطی بورسها بر اعضا پرداخته است.به گزارش بورس تهران براس//اس گزارش انواع نهادهای عضو و چگونگی ارتباط آنها با بورسهای اوراق بهادار که توسط مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران تهیه و منتشر شده است، امروزه معامالت در بورسهای اوراق بهادار از طریق اعضا صورت میگیرد و تنها اعضای معامالتی هستند که به سامانه معامالت بازار بورسها دسترسی داشته و مجاز به وارد کردن سفارشهای خرید یا فروش از طریق سامانهها هستند.هریکازشرکتهاونهادهایمالیکهتمایلبهعضویت در بورسهای اوراق بهادار دارند، ملزم به دریافت مجوزهای الزم از نهادهای قانونی مربوطه هستند. به منظور دریافت این مجوزها، متقاضیان عضویت باید الزامات تعیین ش//ده توس//ط بورس و نهادهای قانونی مربوطه را رعایت کنند. بررسیها نشان میدهد که انواع شرکتها و نهادهای مالی از قبیل شرکتهای کارگزاری، شرکتهایتامینسرمایه،بانکهایتجاری،شرکتهایمشاوره سرمایهگذاری پس از اخذ مجوزهای الزم میتوانند به عضویت بورسهایاوراقبهاداردرآیند.مهمتریندالیلیکهاینشرکتهاو نهادهای مالی را ترغیب به عضویت در بورس اوراق بهادار میکند، امکاندسترسیبهسامانهمعامالتبازاراست.اینگزارشمیافزاید یکی از مس//ایل اساسی در مورد اعضای بورس، نحوه نظارت بر آنهاست که به عنوان یکی از وظایف بورسهای اوراق بهادار به شمار میرود. نظارت اعضا توسط بورسهای اوراق بهادار میتواند در چارچوب قوانین و مقررات و آییننامههای مصوب بورس یا عالوه بر آن در چارچوب قوانین بازار سرمایه و آییننامههای مقام ناظر باشد. نظارت اعضا توسط بورسهای اوراق بهادار با هدف جلوگیری از بحران و تالش در راستای اطمینان از رعایت مقررات، بخشنامهها و استانداردهای مصوب، ایفای تعهدات اعضا و تایید صورتهای مالی آنهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.