توضیحات: -1

Jahan e-Sanat - - News - -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11 مدت اعتبار پیشنهادها: -12 -13

قیمت خرید اس//ناد ارزیابی مبلغ 300/000 ریال میباش//د که میبایس//ت به حساب سیبا شماره 2175081057005 نزد بانک ملی به نام شرکت آب منطقهای بوشهر واریز نمایند. هزینه بارگیری و حمل به عهده برنده مناقصه میباشد. هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد. آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 96/4/25 میباشد. پاکتها در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 96/4/26 بازگشایی خواهد شد. کلیه اسناد استعالم ارزیابی و مدارک ارائه شده باید به امضای صاحبان امضای مجاز تعهدآور برسد. به پیشنهادات فاقد امضا، مشروط و مخدوش مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. حضور یک نفر به عنوان نماینده هر شرکت در جلسه بازگشایی پاکات بالمانع میباشد. اخذ تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز مناقصهگران الزامی میباشد. 90 روز ارائه گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران الزامی میباشد. ارائه کد شناسه ملی و صورت مالی حسابرسی شده حسابرسان رسمی توسط پیمانکاران الزامی میباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.