2-ضمانتنامهشرکتدرمناقصهمیبایستبهصورتضمانتنامهبانکیدروجهشرکتویاواریزوجهنقدارائهگردد. 3-هزینهبارگیریوحملجزوشرایطکاروبرعهدهبرندهمناقصهمیباشد. -4

Jahan e-Sanat - - News - 6-پیمانکارمیبایستکلیهمشخصاتمربوطبهپروژهرابررویپاکتدرجنماید. 7-هزینه 8-بهپیشنهاداتفاقدامضا،مشروطومخدوشمطلقاترتیباثردادهنخواهدشد. 9-حضوریکنفربهعنواننمایندههرشرکتدرجلسهبازگشاییپاکاتبالمانعمیباشد. 01-کلیه 21-اخذتصویرتمامصفحاتشناسنامهوکارتملیصاحبانامضایمجازمنا

آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت51 روز چهارشنبه 96/4/21خروم میباشد. تنها پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه( عالوه بر الکترونیکیمیبایستبهصورتفیزیکیبهدبیرخانهمحرمانهشرکتآبمنطقهایبوشهر)حراست(تحویلگردد. 5-پاکتهایمناقصهدرساعت01 صبحروزشنبهمورخ42/4/6931 گشودهخواهدشد. درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد. اسناد و مدارک ارائه شده میبایست به مهر و امضای مجاز تعهدآور برسد. 11-مدتاعتبارپیشنهادقیمت:3 ماه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.