رشد بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری

Jahan e-Sanat - - News - فراسو

گ/روه بورس- مرکز پردازش اطالعات مالی پارت در حالی بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری برتر هفته سوم خردادماه را اعالم کرده است که این صندوقها در مقایسه با ش//اخص کل بازار عملکرد مناس//بی را ثب//ت کردهاند. شاخص کل بازار در حالی عدد منفی 0/48 را برای هفته منتهی به 26 خردادماه 96 نشان میدهد که 10 صندوق س//رمایهگذاری برتر بازدهی مثبتی برجای گذاش//تهاند. طی هفته گذش//ته، صندوقهای »اختصاصی بازارگردان بهمن گس//تر«، »اختصاصی بازارگردانی آتی خوارزمی«، »مش//ترک گنجینه بهمن«، »بازارگردانی نوین پیشرو«، »مشترک پویای یزد«، »آسمان آرمانی سهام«، »مشترک دماسنج«، »مشترک آسمان یکم«، »توسعه پست بانک« و »آتیه ملت« بازدهی مثبتی نشان میدهند. شایان ذکر است که شرکت سبدگردان آسمان بیشترین صندوق تحت مدیریت را بین 10 صندوق مذکور داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.