شفافسازی »پترول«

Jahan e-Sanat - - News -

گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه منتهی به 31 اردیبهش//تماه 1396 را با سرمایه 20 هزار میلیارد ریال به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. گروه پتروشیمی س//رمایهگذاری ایرانی//ان در ابت//دای دوره یک ماه//ه منتهی به 31 اردیبهش//تماه 96 تعدادی از س//هام چند شرکت بورسی را با بهای تمامش//ده پنج ه//زار و 214 میلیارد و 694 میلی//ون ریال و ارزش بازار 8 هزار و 638 میلیارد و 260 میلیلون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمامشده سهام بورسی این شرکت طی دوره معادل 15 میلیارد و 406 میلیون کاهش یافت و در پایان دوره به مبلغ پنج هزار و 199 میلیارد و 288 میلیون ریال رسید. ارزش بازار آن نیز با کاهش 381 میلیارد و 244 میلیون ریال، مبلغ هش//ت هزار و 257 میلیارد و 16 میلیون ریال محاس//به شد. این شرکت در ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده 96 میلیارد و 510 میلی//ون ریال به مبلغ 85 میلیارد و 117 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 11 میلیارد و 393 میلیون ریال زیان شناس//ایی کرد. همچنین »پترول« در دوره یادش//ده سهام هیچ شرکت بورسی را خریداری نکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.