تحقق سود 2 هزار و 595 ریالی »کاسپین«

Jahan e-Sanat - - News -

داروس//ازی کاسپین تامین اطالعات و صورتهای مالی سال منتهی ب//ه 30 اس//فندماه 1395 را با س//رمایه 150 میلیارد ری//ال، به صورت حسابرسیشده منتشر کرد. شرکت داروسازی کاسپینتامین در دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به 30 اسفندماه ،1395 مبلغ 389 میلیارد و 248 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرد و بر این اساس به هر سهم مبلغ2 هزار و 595 ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه سال 49، معادل سه درصد افزایش نشان میدهد. »کاسپین« سود انباشته پایان دوره را مبلغ 475 میلیارد و 162 میلیون ریال اعالم کرد. یادآور میشود اینشرکتفرابورسیدردورهمنتهیبه92 اسفندماه4931،سودخالص را مبلغ 378 میلیارد و 712 میلیون ریال و سود به ازای هر سهم را دو هزار و 525 ریال اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.