شفافسازی21 ماهه»شنفت«

Jahan e-Sanat - - News -

نفت پارس اطالعات و صورتهای مالی تلفیقی س//ال منتهی به 30 اس//فندماه 1395 را با سرمایه یک هزار و 250 میلیارد ریال، به صورت حسابرسیش//ده منتشر کرد. شرکت نفت پارس در دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به 30 اسفندماه ،1395 مبلغ 895 میلیارد و 101 میلیون ریال س//ود خالص شناسایی کرد و بر این اساس به هر سهم مبلغ 716 ریال س//ود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه سال 49، معادل 37 ریال کاهش را نشان میدهد. »شنفت« سود انباشته پایان دوره را مبلغ یک هزار و 58 میلیارد و 180 میلیون ریال اعالم کرد. یادآور میشود این شرکت در دوره منتهی به 29 اسفندماه ،1394 سود خالص را مبلغ یک هزار و 138 میلیارد و 55 میلیون ریال و س//ود به ازای هر س//هم را یک هزار و 138 ریال اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.