پیشبینی099 ریالی»کهمدا«

Jahan e-Sanat - - News -

شیشه همدان نخستین پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 خردادماه 97 را با س//رمایه مع//ادل 288 میلیارد ریال به صورت حسابرسیشده اعالم کرد.

شرکت شیشه همدان پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اس//فندماه 96 را معادل 990 ریال س//ود اعالم کرده است که در مقایسهباسالمالیجاریمعادل42 درصدکاهشنشانمیدهد.یادآوری میشود »کهمدا« سود خالص در سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 را مبلغ 375 میلیارد و 180 میلیون ریال و س//ود به ازای هر سهم را یک هزار و 303 ریال اعالم کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.