سیمان در راه بورس کاال

Jahan e-Sanat - - News - ابزارهای مالی

دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت: در حال حاضر تمامی موانع برای عرضه سیمان در رینگ صادراتی بورس کاال برطرف شده و هماهنگیهای الزم در این زمینه صورت گرفته اس//ت. به گزارش مهر، عبدالرضا شیخان به آخرین وضعیت عرضه س//یمان در رینگ صادراتی بورس کاالی ایران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تمام شرایط برای عرضه س//یمان در بورس کاال فراهم شده و اقدامات الزم و هماهنگ//ی نهایی با وزرات صنعت، معدن و تجارت در اردیبهشت ماه صورت گرفته است. وی افزود: اقدامات الزم برای ورود س//یمان به رینگ صادراتی بورس کاال تا حدی پیش رفته است که تنها چند پرسش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص چگونگی انجام معامله، نحوه خریداری کشورهای همسایه از بورس کاال و افزایش سهم صادرات سیمان باقی مانده است که انجمن سیمان به زودی پاسخ این سواالت را به وزارت صنعت ارسال خواهد کرد. دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه با اس//تقرار دولت دوازدهم شاهد عرضه سیمان در رینگ صادرات//ی ب//ورس کاال خواهیم بود، اظه//ار کرد: صادرات سیمان از طریق بورس کاال باعث شفافسازی قیمت این محصول ش//ده و درآمد تولیدکنندگان را از محل صادرات تامین میکند و باعث ایجاد نظم در این حوزه میشود. وی خاطرنشان کرد: بنابراین هدف این است که با عرضه سیمان در رینگ صادراتی بورس کاال، عالوه بر افزایش صادرات و باال رفتن سهم بازار در کشورهای همسایه و عراق، قیمت این محصول نیز بهبود پیدا کند و ش//فاف ش//ود. شیخان اظهار کرد: تجربه ورود سایر محصوالت به بورس کاال نشان داده اس//ت که این بورس موف//ق عمل کرده و مزیتهای زی//ادی دارد بنابراین باید برای حفظ منافع ملی، صادرات این محصول مورد بررس//ی قرار گیرد تا مناقع بیشتری از ورود به بورس حاصل شود. دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در خصوص عرضه سیمان در رینگ داخلی بورس کاال نیز گفت: در مرحله اول قرار است فروش متمرکز این محصول از طریق سامانه یکپارچه فروش سیمان به وسیله سیس//تم بانکی انجام ش//ود و در مرحله بعدی، سیمان از طریق بورس کاال به فروش برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.