ادامه گرانی با شیب مالیم

Jahan e-Sanat - - News - ویژه

گ/روه بازرگان/ی- براس//اس اطالعات//ي ك//ه س//ازمان حماي//ت مصرفكنن//دگان و توليدكنندگان منتش//ر كرده است، قيمت كاالهاي منتخب در س//الهاي 1388 )سال آغازين دولت دهم( تا 1395 )سومين س//ال از عمر دولت حسن روحاني( بررسي شده است.

براس//اس اين اطالعات كاالهايي ش//امل انواع ش//وينده، انواع كاغذ، الس//تيك خودرو و روغن موتور افت و خيزهاي//ي را تجرب//ه كردهاند كه اطالعات در دسترس نشان ميدهند از آغاز سال 1388 تا پايان دولت دوم محمود احمدينژاد يعني ابتداي سال 1392 قيمت اين كاالها جز يك مورد هيچ كاهشي را تجربه نكرد و در تمام مدت با روندي افزايشي مواجه بود.

به گزارش ايس//نا، در اين دوران قيمت كاالها بين 67 تا 458 درصد رشد داش//تند جز يك مورد كه آن هم روغن موتور چهار ليتري بود كه بين سالهاي 1388 تا مرداد 1392 بع//د از يك دوره گراني 45 درصدي در مجموع در اين چهار سال از حدود 40 ه//زار تومان ب//ه 32 هزار تومان رس//يد و رشد منفي قيمت را تا 18 درصد تجربه كرد.

ولي در باقي موارد اكثر تغييرات قيمت//ي در دول//ت دوم محم//ود احمدينژاد افزايش//ي ب//ود و عمدتا رش//د قيمتها از 130 درصد فراتر رف//ت بهطوري ك//ه كاالهايي مانند كاغذ 70 گرمي داخلي با 412 درصد، انواع لوبيا تا 458 درصد، موز تا 280 درصد، كاغذ روزنامه تا 296 درصد و گوشت گوساله تا 242 درصد افزايش قيم//ت س//ردمدار گرانيهاي دولت دهم بودند. پودرشوينده دو گون//ه پ//ودر دس//تي و پودر ماشيني در شكل روند قيمتي هشت سال گذشته فرم يكساني داشتهاند با اين تفاوت كه افزايش قيمت در دولت دهم براي پودر ماش//ين لباسشويي 157 درصد بود و براي پودر دس//تي 109 درصد و به ترتيب بس//ته 500 گرم//ي از هر كدام از اين محصوالت از 751 ب//ه 1928 تومان و 546 به 1140 تومان رس//يد. همچنين اين محص//والت در چه//ار س//ال بعدي تورم//ي 18 و 14 درص//د را تجربه كردن//د و قيمت هر ك//دام تا پايان اسفندماه 1395 به ترتيب به 2269 تومان و 1295 تومان افزايش يافت. انواعكاغذ در بررسي روند اوج و فرود قيمت ان//واع كاغذ، كاغذ چ//اپ 70 گرمي داخلي، كاغذ چاپ 70 گرم وارداتي، كاغذ روزنامه داخلي و كاغذ روزنامه وارداتي مورد بررسي قرار ميگيرد.

در اي//ن بررس//ي باالترين ميزان افزايش قيمت با 412 درصد در چهار سال دوم دولت احمدينژاد به كاغذ چاپ 70 گرم//ي داخلي تعلق دارد و مابقي كاغذها به ش//كل ميانگين حدود 250 درصد افزايش قيمت را در اين دوره تجربه كردند. همچنين ميتوان گفت نحوه روند قيمتي اين محصوالت در دولت يازدهم همگي جز كاغذ چ//اپ 70 گرم داخلي كه مثب//ت 13 درص//د ب//ود، ارقامي به شكل متوسط منفي 10 درصد را به ثبت رساندند. الستيكپژويي در مي//ان الس//تيكهاي خودرو، الستيك پژويي بين سالهاي 1388 ت//ا ‪142 ،1392‬ درصد تورم قيمتي را تجربه كرد كه اين ميزان در چهار سال بعدي به 13 درصد كاهش يافت و در مجموع اين محصول در مردادماه 1388 معادل 48 هزار و 734 تومان، در مردادماه 1392 معادل 117 هزار و 750 تومان و تا پايان اسفند 1395 معادل 132 هزار و 726 تومان قيمت داشت. روغنموتور ديگ//ر كاالي منحصربهف//رد اين مجموعه روغن موتور خودرو اس//ت كه توانس//ت در دول//ت احمدينژاد تورم منفي داش//ته باشد به گونهاي كه در اين دوره چهار ساله قيمت اين محصول در بستههاي چهار ليتري از 39 ه//زار و 250 تومان به 32 هزار و 67 توم//ان رس//يد كه ب//ه معناي ثبت منفي 18 درصد رش//د قيمتي است. همچنين در دولت يازدهم نيز اي//ن روند همچن//ان منفي بوده و تا اسفندماه 1395 به 31 هزار و 792 تومان رسيد كه به معناي ثبت منفي يك درصد تورم قيمتي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.