صادرات زرفروكتوز سير صعودي به خود گرفت

Jahan e-Sanat - - News -

روزگاري تنها نيشكر بود كه شيريني كام بشر را تامين ميكرد و بعدها چغندرقند نيز به يك منبع توليد ش//كر تبديلشد.

سال 1970 ميالدي، حضور شيرينكنندهاي عجيب در دنيا مطرح شد كه امروز ديگر در تركيبات بسياري از موادغذايي،شيرينيها،بيكريها،نوشيدنيهاو...جاخوش كرده، شيرينكنندهاي كه شيريني خود را از دانههاي زرين ذرت گرفته است.

ذرت//ي كه دنيا از آن حداكثر به//ره را ميبرد در ايران تنها به عنوان خوراك دام اس//تفاده ميشد، كمكم با طي كردن فرآيندي به يك محصول با ارزش افزوده باال تبديل ش//ده كه در قدرت شيرينكنندگي از شكر پيش است؛ شيرينكنندهايبهنامفروكتوز. رشدمصرففروكتوزدرصنايع چندسالپيشبارويآوردنصنايعمختلفبهاستفادهاز فروكتوزدرمواداوليهمحصوالتشان،بهدليلصرفهاقتصادي وامنيتتاميننسبيآننسبتبهشكر،وارداتاينمحصول به ايران آغاز شد و به جايي رسيديم كه سال گذشته قريب به02 هزارتنفروكتوزوارداتيروانهخطوطتوليدصنايع مختلف كش//ور شد، اين آمار در كنار آمار واردات شكر به كشور يعني وابستگي صنايع به واردات شيرينكنندهها ميتوانستند براي صنايع مرتبط تهديد باشد. اين چالش اتفاق افتاد و نوسانات قيمت شكر، تحريمها و وابستگي به واردات شيرينكنندهها مشكالتي را در مسير تامين مواد اوليه براي كارخانجات شيريني و شكالت و صنايع نيازمند به شيرينكنندهها ايجاد كرد. در همان روزها خبر راهاندازي نخستينپااليشگاهغالتكشوردراگروفود6102 مطرح شد؛پااليشگاهيكهازبهمنماه59 وباحضوررييسجمهور رسماتوليدخودراشروعكردوخروجيآنبهشيرينكامي صنايعمربوطانجاميد.

جلب توجه پااليش/گاه غالت زر در عرصه توليدفروكتوز

باآغازبهكارنخستينپااليشگاهغالتكشور،حاالديگر ايران ميتواند تا با اتكا به دانش بومي و با بهرهگيري از دانش روزدنيا،طيفرآيندهايصنعتيهايتك،توليد»فروكتوز 55 آنزيمي« را رقم بزند.

به اين ترتيب پااليشگاه غالت زر نقشآفرين صحنه تالشبرايخودكفاييدرتوليدشيرينكنندههاشد؛پروژهاي مليكهحاصلتالشدرسالهايسختتحريمبود،باشروع به كار خود، توليد براي نياز داخلي با افقي صادراتمحور را بي وقفه دنبال ميكرد.

تالشها نتيجه داد و با اتكا به پيشينه مثبتي كه گروه صنعتي و پژوهشي زر طي سالها فعاليت در صنعت غذا از خود بر جاي گذاشته بود، صنايع يكي پس از ديگر مشتري محصوالت پااليش//گاه غالت زر شدند و روند توليد هم با افزايش تناژ همراه بود.

بع//د از تامين نياز داخل، حض//ور در بازارهاي جهاني بهخصوص كشورهاي همسايه در دستور كار قرار گرفت. صادراتزرفروكتوزبه11 كشوردنيا دركمترازششماهگذشتهازآغازبهكاررسميخطوط توليد »فروكتوز55 آنزيمي«، تيم صادراتي گروه صنعتي و پژوهشيزرباحضوردرنمايشگاههايبينالملليوبااتكابه نيروهايمتخصصدرزمينهبازاريابيبينالملليموفقشد محصوالتخودراراهي11 كشوردنياكند.

كويت، امارات، عمان، تركمنس//تان، لبنان، نيجريه، افغانس//تان، آفريقاي جنوبي، عراق، بنين و ارمنستان11 كش//وري كه پيشتر نياز خود را از شركتهاي آمريكايي چونكارگيلتامينميكردند،حاالمشتريفروكتوزايراني توليد شده در پااليشگاه غالت زر شدهاند.

اتفاق//ي كه در اين مدت كم گذش//ته از آغاز فعاليت پااليشگاه قدري بعيد به نظر ميرسيد در گروه صنعتي و پژوهشي زر با برنامهريزي دقيق و با اتكا به تجربه نيروهاي متخصص رقم خ//ورد و صادرات فروكت//وز توليدي اين پااليشگاهباسيرصعوديكهازاسفندماهبهخودگرفتهاست با قدرت حضور خود را در بازارهاي جهاني تثبيت ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.