اعتراض اصناف به افزايش 8 درصدي ماليات

Jahan e-Sanat - - News -

اگرچه صنوف مختلف با افزايش هشت درصدي ماليات در سالجاري مخالف بودهاند اما به هر حال اكنون مكلف به پرداخت اين رقم شدهاند.

در همين رابطه ابراهيم درس//تي، نايبرييس اتاق اصناف كش//ور به ارائه توضيحاتي در خصوص مباحث مالياتي اصناف در سالجاري پرداخت و گفت: به عنوان نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي در اين مدت نكات مختلفي را به سازمان مالياتي كشور منتقل كردهام.

وي ادامه داد: طي سالهاي گذشته تمام مسووالن هم بر اين نكته تاكيد داشتهاند كه در بازار نوعي ركود وجود داشته است. در چنين شرايطي اصناف چراغ خود را به سختي روشن نگه داشته و براي حفظ آبروي نظام تالش كرده و در موارد متعدد حتي به جاي درآمدزايي، از س//رمايه خود هزينه كردهاند تا فعاليت آنها استمرار داشته باشد. در چنين شرايطي وضع مالياتي به اين شكل شرايط كار را براي آنها دشوار و دشوارتر خواهد ساخت. درستي همچنين عنوان كرد: اصناف بر اين نكته تاكيد دارند كه اگر قرار بر پرداخت ماليات است و مجلس اين موضوع را مصوب كرده كه الزم است ماليات مشاغل پرداخت شود، ما طبق قانون عمل خواهيم كرد اما شايد بد نباشد سازمان امور مالياتي براي دريافت ماليات به سراغ منابع جديد هم برود. به هر صورت اصناف طي سالهاي گذشته همواره كم يا زياد ماليات خود را پرداخت كردهاند اما هنوز افرادي هستند كه به شيوههاي مختلف فرار مالياتي دارند. افزايش 8 درصدي در پرداخت ماليات مشاغل نايبرييس اتاق اصناف كش//ور در ادامه صحبتهاي خود عنوان كرد: پس از بررسيها و رايزنيهاي فراوان بهطور مشترك به اين نقطه نظر رسيديم كه اصنافي كه درآمد آنها تا سقف يك ميليارد تومان در سال ميشود در گروه سوم قرار گيرند و براي آنها اين امكان مهيا باشد كه بتوانند با هشت درصد افزايش ماليات نسبت به سال قبل اقساط خود را در چهار نوبت پرداخت كنند.

وي ادامه داد: گروه دوم نيز افرادي را دربرميگيرد كه مبلغي بين يك تا سه ميليارد تومان درآمد داشته باشند. گروه اول نيز به افرادي كه باالي سه ميليارد تومان فروش دارند، مربوط ميشود و اين افراد ملزم هستند براي پرداخت ماليات اظهارنامه مربوطه را تكميل كنند و تحويل دهند. نايبرييس اتاق اصناف ادامه داد: درخواست ما اين است كه افرادي كه در صنوف مختلف هنوز در راستاي ارائه اظهارنامه خود اقدام نكردهاند، به سرعت اين روند را تكميل كنند چراكه از ابتداي تيرماه اين مهلت به پايان خواهد رسيد اما از سوي ديگر از سازمان ماليات نيز درخواست داريم به صحبتهايي كه در اين مدت صورت گرفته، پايبند باشند. درستي افزود: متاسفانه در حوزه مالياتي زيرمجموعهها خوب عمل نكردهاند و چه در تهران و چه در شهرستانها شاهديم كه مميزها اطالعات كاملي نداشته و ميان گفتار مميز و سرمميز تمايز وجود دارد كه به هر صورت اين مساله ميتواند براي همكاران ما مشكالت متعدد ايجاد كند و آنها را در موارد متعدد گمراه سازد. وي همچنين عنوان كرد: از سوي ديگر قرار بر آن بوده است افرادي كه ماليات خود را به شكل نقدي و در دو قسط ماههاي خرداد و تير پرداخت ميكنند در مردادماه برگه قطعي خود را دريافت كنند. بقيه افراد نيز مكلف هستند در چهار قسط تا پايان تيرماه ماليات خود را پرداخت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.