صادرات شيرخشكهاي انبار شده

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- رييس هياتمديره انجمن صنفي گاوداران با بيان اينكه بيشتر شيرخشك دپويي در انبارها با پرداخت مشوق صادراتي، صادر شد، گفت: كارخانجات به قول خود در زمينه جبران ضرر و زيان دامداران عمل نكردند. احمد مقدسي درباره آخرين وضعيت پرداخت مشوق صادراتي لبنيات اظهار كرد: تاكنون دولت دو مرحله )حدود 44 ميليارد تومان( از اين مش//وق را پرداخت كرده و هنوز از پرداخت فاز سوم آن خبري نيست.

وي با بيان اينكه خريد توافقي ش//يرخام در برخي روس//تاهاي كشور همچنان ادامه دارد، گفت: پرداخت دو مرحله از مشوق صادراتي باعث شد بيشترشيرخشكدپوشدهدرانبارهاصادرشود. رييسهياتمديرهانجمن صنفيگاودارانبااشارهبهاينكهكارخانجاتبهبهانهضرروزيانبين05 تا 100 تومان از پول شيرخام كم كرده بودند، افزود: آنها اعالم كردند به محض دريافت مشوق و رونق صادرات، اين مبلغ را به دامداران پرداخت ميكنيم كه متاسفانهتاكنونبهقولخودعملنكردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.