انتصاب در وزارت كشاورزي

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- طي حكمي از س//وي محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي، حميدرسولي،عضوهياتمديرهشركتخدماتحمايتيكشاورزيبهعنوان مديرعاملاينشركتمنصوبشد.

پيش از اين يزدان سيف، مديرعاملي اين شركت را برعهده داشت كه به عنوانمديرعاملشركتبازرگانيدولتيايرانمنتقلشد.

شركت خدمات حمايتي كشاورزي به عنوان يكي از بازوهاي وزارت جهاد كشاورزي امر تامين و توزيع شبكه انواع نهادهها از جمله، بذر، كود و سم را برعهده دارد كه جزو يكي از شركتهايي است كه قرار است در آينده نزديك در راستاي سياست اصل «44» قانون اساسي و خصوصيسازي شركتهاي دولتي به بخشخصوصي واگذار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.