خوشبينيعربستانبهبازار

Jahan e-Sanat - - News -

با وجود اينكه گستردهترين تالش براي كاه//ش توليد در تاريخ ب//ازار نفت ظاهرا موفق بوده اس//ت اما تداوم افرايش تعداد س//كوهاي حفاري نفتي در آمريكا و ادامه وضعيت مازاد عرضه در بازار موجب ش//د قيمت نفت اولين روز از معامالت هفتگي را با كاهش آغاز كند.

اوپك آن گونه كه قول داده بود در ماه مي توليد خود را كاهش داد هرچند عراق، دومينتوليدكنندهبزرگاينسازمانامسال از توافق كاهش توليد تبعيت نكرده است. كشورهاي توليدكننده غيرعضو اوپك نيز به استثناي قزاقستان در حال كاهش دادن توليدخودهستند.

براساس محاس//بات بلومبرگ، ميزان تبعيت اوپك از توافق كاهش توليد در ماه مي601 درصدبودهاست.اماتوليدكنندگان غيرعض//و اوپك تنها 86 درص//د از توافق كاهش توليد تبعيت كردهاند. 21 كش//ور مش//اركتكننده در تواف//ق كاهش توليد مجموعا ت//الش دارند تا توليد روزانه خود را تقريبا 1/8 ميليون بشكه كاهش دهند و عمدتا ميزان توليد ماه اكتبر را به عنوان شاخص كاهش توليد خود قرار دادهاند. پنج عضو اوپك و سه توليدكننده غير عضو اين سازماندرماهگذشتهبهاهدافتعيينشده دستيافتند،درحاليكه9 عضونيزدرماه آوريلبهاهدافتعيينشدهدستپيداكرده بودند. بزرگترين توليدكنندگان بيشترين ميزان تاثيرگذاري را داشتهاند. كاهش توليد قابل توجه روس//يه موجب افزايش ميزان تبعيت غيراوپكيها از توافق شده، هرچند اينكشوربهطوركاملبهتعهدخوددرقبال طرحكاهشتوليدعملنكردهاست.روسيه درماهميتنها182 هزاربشكهازتوليدخود كاستهبوددرحاليكهبايد003 هزاربشكه در روز كاهش توليد را محقق ميكرد.

بيش از نيمي از بار دستيابي به رقم كل كاهش توليد بر عهده عربستان، روسيه و عراق بوده است. تنها سعوديها به صورت مداومبهتعهداتخودعملكردهاندوموجب افزايش ميزان تبعيت اوپك از توافق شدهاند. روس//يه كه مس//ووليت بخش عمدهاي از كاهش توليد غيراوپكيها را بر عهده داشته، گفته كه توليد خود را به صورت تدريجي كاهش خواهد داد. براساس آمارهاي اوپك، تبعيت ع//راق از توافق از 87 درصد در ماه آوريلبه56 درصددرماهميكاهشيافته است. در ماه مي، كشورهاي عمان، روسيه و امارات تقريبا بهطور كامل از تعهدات خود تبعيتكردهاند. نفت 47 دالر شد تداوم افرايش تعداد سكوهاي حفاري نفت//ي در آمريكا و ادام//ه وضعيت مازاد عرض//ه در بازار با وجود تالشهاي اوپك و ساير توليدكنندگان براي كاهش عرضه موجب شد قيمت نفت معامالت اين هفته با كاهش همراه شود. بروز نشانههايي از كاه//ش تقاضا نيز در افت قيمتها موثر بوده است. براساس اين گزارش، قيمت هر بشكه نفت برنت روز دوشنبه با 13 سنت، معادل 0/3 درصد كاهش به 47 دالر و 24 سنترسيد.قيمتنفتخامآمريكانيز51 سنت، معادل 0/3 درصد كاهش داشت و به 44 دالر و 59 سنت رسيد.

قيمت هر دو شاخص نفتي از اواخر ماه مي، يعني زمان اعالم تمديد توافق كاهش تولي//د توس//ط اوپك و 11 كش//ور ديگر توليدكننده نفت تاكنون حدود 14 درصد كاهش داش//ته اس//ت. تجار گفتند عامل اصلي كاهنده قميتها در بازار، رشد بدون وقفهتوليدنفتآمريكاستكهسببتضعيف تالشهاي اوپك شده است. در همين حال موسسه گلدمن ساكس اعالم كرد: »تعداد سكوهاي حفاري نفتي در آمريكا در هفته گذش//ته نيز شش مورد افزايش يافت و به روند افزايشي خود ادامه داد.«

گرگ مك كينا، استراتژيست بازار در موسسه آكس//ي تريدر گفت: 22» هفته متوالي اس//ت كه تعداد سكوهاي حفاري نفتي آمريكا در حال افزايش است. اين يك ركورد محسوب ميشود.«

براس//اس اع//الم گلدم//ن س//اكس، توليدكنن//دگانآمريكاي//ياز72 ماهمي تاكنون134 سكوينفتيراافزايشدادهاند. اينبانكآمريكايياضافهكردهكهدرصورت تداوم افزايش تعداد س//كوهاي حفاري با سرعت فعلي، توليد نفت آمريكا در فاصله سه ماه پاياني سال گذشته و مدت مشابه سال جاري در ميادين نفت شيل پرميان، ايگلفورد،باكنونيوبرارا077 هزاربشكه در روز افزايش خواهد يافت.

نش//انههايي نيز در حال بروز است كه ميزان رش//د تقاضا در آس//يا، بزرگترين منطقه مصرفكننده نفت جهان، در حال كند شدن است. تعادلدوبارهبازارزمانبراست ازسوييوزيرانرژيعربستانسعوديدر مصاحبه با روزنامه الشرقاالوسط نيز اظهار كرد: عوامل بنيادين بازار نفت در مس//ير صحيحي حركت ميكنند ام//ا بازار براي تعادل مجدد به زمان نياز دارد.

خالد الفالح در مصاحبه با اين روزنامه گفت: ب//ه نظر من عوامل بنيادين بازار در مسيرصحيحيحركتميكنندامابهدليل مازاد بزرگي كه طي چند سال گذشته در ذخاير ايجاد ش//ده است كاهش توليد به زمان نياز دارد تا موثر واقع ش//ود. به گفته وي، پايبندي به توافق كاهش توليد اوپك در ماههاي آوريل و مي باالي 100 درصد بود.وزيرانرژيعربستانسعودياظهاركرد: وي اميدوار است توليد ليبي به سطح عادي بازگردد. براس//اس گزارش رويترز، الشرق االوسط به نقل از فالح نوشت: اين درست نيست كه ليبي را براي كاهش روند احياي توليدتحتفشارقراردهيم.توليدنفتليبي به دليل ناآرامي داخلي، شكاف سياسي و مسدود شدن پايانههاي صادرات نفت در چند سال اخير مختل شده اما اين كشور اكنون افزايش توليد به بيش از يك ميليون بشكه در روز تا پايان سال ميالدي جاري را هدف گرفته است. هدف كوتاهمدت ليبي، رساندن توليد نفت به يك ميليون بشكه در روز تا پايان ماه ژوييه است كه تالشهاي اوپك براي كاهش سطح ذخاير جهاني و حمايت از قيمتها را پيچيدهتر ميكند. تنه//ا يك ماه پيش زماني كه اوپك درباره تمديد توافق كاهش توليد مذاكره ميكرد، سطح توليد روزانه ليبي كه از مشاركت در اينتوافقمعافشدهاست،بهباالترينسطح از س//ال 2014 به اين طرف رسيد. اوپك هفته گذشته اعالم كرد: مجموع توليد اين سازمان در ماه مي باالتر از آوريل بوده است و ليبي بزرگترين سهم را در اين افزايش توليد داشته است. با اين همه تحليلگران هشدارميدهندكهافزايشتوليدليبييك موضوعقطعينيست.توليداينكشورممكن استباتوجهبهرقابتسياسيميانجناحها ووضعيتامنيتيضعيفدراينكشوردوباره با كاهش چشمگيري روبهرو شود.

هر دو س//ناريو شامل احتمال افزايش توليد ليبي به يك ميليون بشكه در روز يا كاهشتوليدليبيبهدليلناآراميامكانپذير است. به همين داليل توليد ليبي در چند ماه آينده يكي از عوامل مبهم براي عرضه نفت جهاني و اوپك خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.