گازرساني قطر به امارات با وجود بحران عربی

Jahan e-Sanat - - News -

نفتي و اجراي اين طرحها، باعث افزايش درآمدهاي كشور و ايجاد اشتغال ميشود، افزود:امضايقراردادباشركتهايمعتبربينالملليدربخشباالدستصنعتنفت سبب ميشود ساير شركتها به همكاري با ايران، رغبت پيدا كنند و ترس و نگراني آنها برطرف شود. وي با بيان اينكه »اكنون ظرفيتهاي بسياري از ساخت داخل به علت نبود پول، خالي و بدون استفاده مانده است«، گفت: پروژههاي نفتي و عمراني بسياري در كشور، در انتظار تزريق منابع مالي هستند. شعريمقدم افزود: در صورت امضاي قراردادهاي جديد نفتي، سرمايهگذاران خارجي با هدف كسب درآمد بيشتر، تمايلدارندازظرفيتسازندگانوپيمانكارانايرانياستفادهكنند.معاونسابقوزير نفت به توانمنديهاي سازندگان داخلي اشاره كرد و ادامه داد: امكان ساخت حدود 90 درصد تجهيزات صنعت نفت در داخل كشور وجود دارد.

مديرعامل ش//ركت قطر پتروليوم اعالم كرد كه صادرات گاز قطر به امارات قطع نميشود. به گزارش رويترز، سعد الكعبي، مديرعامل شركت قطر پتروليوم اعالم كرد با وجود بحران ديپلماتيك در منطقه خليجفارس و بند مربوط به »فورسماژور« در قرارداد ميان دو طرف، قط//ر صادرات گاز به ام//ارات را قطع نميكن//د. وي گفت: محاصره اقتصادي قطر كه امروز ش//اهد آن هستيم، مصداق فورسماژور است و ما ميتوانيم خط لوله صادرات گاز به امارات را ببنديم. وي افزود: با اين همه، اگر ما گاز را قطع كنيم، اين كار خسارتي مهم به امارات و مردم اين كشور وارد ميكند كه برادر ما به شمار ميآيند؛ ما تصميم گرفتيم كه اكنون صادرات گاز را قطع نكنيم. خط لوله گاز دلفين، قطر را به امارات و عمان متصل كرده و روزانه حدود دو ميليارد فوت مكعب گاز به امارات منتقل ميكند. پيش از اين مدير عامل شركت ملي نفت شارجه اعالم كرده بود انتظار ندارد كه به دليل بحران ديپلماتيك در منطقه، صادرات گاز قطر به امارات متوقف شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.