اتمام هدررفت گاز فلرهاي پارسجنوبي تا پايان 98

Jahan e-Sanat - - News -

غالمرضا بهمننيا، مدير هماهنگي و نظارت بر توليد شركت ملي گاز ايران از خاموش شدن مشعلهاي پارسجنوبي تا پايان سال89 خبر داد و گفت: يكي از مهمترين كارهاي ما در بخش پااليش گاز در سال59، كاهش سوزاندن گازهاي مشعل در پااليشگاهها و خاموشي يكي از مشعلهاي در سرويس پااليشگاه اول پارسجنوبي بود. به گزارش شانا، او اظهار كرد: فلسفه وجودي و طراحي مشعلها از ابتدا به منظور تخليه آني مجموعه گازهاي داخل پااليشگاه براي عبور از بحران و يا تخليه گازها در حين راهاندازي و از كاراندازي )تعميرات اساسي( بوده است. وي افزود: اين فلسفه هماكنون تا اندازهايتغييركردهاستوباطراحيفناوريهايروزآمددردنيا،درنخستين گام، ما تالش كرديم تا به سوي كاهش سوزاندن گازهاي مشعل در مبدا يعني س//وزاندن گازهاي اضافهاي كه در شرايط عادي به مشعل فرستاده ميشد، برويم. مدير هماهنگي و نظارت بر توليد شركت ملي گاز ايران با بيان اينكه اين كاهش سوزاندن گازهاي مشعل دليل آن نيست كه تخليه و ارسال گازهاي مازاد در شرايط اضطراري هم كاهش يافته باشد، گفت: از آنجا كه اين مساله )تخليه و ارسال گازهاي مازاد در شرايط اضطراري( به هرحال وجود خواهد داشت، اين كار را در مواقع اضطراري از طريق همان مشعل خاموش انجام ميدهند كه در موقع لزوم با يك جرقه روشن و پس از پايان كار دوباره خاموش ميشود. بهمننيا با اشاره به اينكه فناوري مورد استفاده در پااليشگاه اول پارسجنوبي، به نوعي روش كاهش گازهاي مازاد در مبدا بود كه بسيار هم خوب جواب داد، گفت: اين موضوع به آن معناست كه موفق شديم از دو كمپرسور موجود در سرويس، يكي از كمپرسورها را از سرويس خارج كنيم، به اين ترتيب ظرفيت يكي از مشعلها را كاهش و به صفر رسانديم تا خاموش شود. به گفته بهمننيا، اين در حالي است كه قرار است براي فازهاي ‪3 2،‬ و 12 از فناوري ديگري استفاده شود؛ فناوري برگرداندن گازهاي مازاد به داخل فرآيند خوراك گاز. وي در پايان افزود: با اين كار، در پارسجنوبي گازهايي كه در شرايط نرمال هستند دوباره براي خوراك پااليشگاه مورد استفاده قرار ميگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.