قورباغهها ابوعطا میخوانند!

Jahan e-Sanat - - News -

امیرحس/ین میراس/ماعیلیاول: چن//د ماه پيش رحمتاهلل حافظی عضو ش//ورای ش//هر تهران در توئيترش نوشته بود كه يكی از سولههای مديريت بحران ش//هرداری تهران در منطقه 2، در اختياربرنامهخندوانهقراردادهشدهاست.از طرفیيكیازروزنامههایاصولگرانيزفاش كردهاستكهدريافتیرامبدجوانبابتهر اجرايشدربرنامهخندوانه03ميليونتومان اس//ت. حال همين مجری صداوسيما در فايلیصوتیبهخبرنگارانیكه هيچامنيت شغلیندارندوناتوانازرقابتباابررسانههای حكومتیهستند،توهينیسراسرجنسی میكند. رامبد جوان در اينس//تاگرام پنج ميليون و ششصد هزار فالوئر دارد.

دوم: اميرحس//ين مقصودلو ملقب به اميرتتلو در چند س//ال اخير يكی از اصلیترين س//وژههای فضای مجازی و مجالت زرد بوده. اين خواننده زيرزمينی كهدرسالهایابتدايیفعاليتشهيچگونه هنجار اجتماعی خاصی را برنمیتابيد، به يكباره و پس از بازداشتش توسط پليس امنيت، اعالم كرد كه متحول شده و در صفحه اينستاگرامش تبديل به يك مبلغ دينی شد! او تصور میكند كه فوتباليست بسيار قابلی است و دليل اينكه نمیتواند در تيمهای پرسپوليس و استقالل بازی كن//د هم به مافيای موج//ود در فوتبال ايران مربوط اس//ت. موزيك ويديويی را روی يك//ی از ناوهای جنگی ارتش اجرا كرد و در انتخابات هم از ابراهيم رييسی حماي//ت كرد. حاال هم میگويد از ليگ فوتبال روسيه پيشنهاد بازی دارد و قصد مهاجرت دارد. همين ديروز به احس//ان عليخان//ی هم خرده گرف//ت كه چرا در برنامه ماه عسل در چشمان مهمانان زن نگاه میكند! اميرتتلو در اينستاگرام چهار ميليون فالوئر دارد.

سوم:سحرقريشیيكیازمطرحترين بازيگران سينمای ايران است. او چندی پي//ش به برنام//ه »ديد در ش//ب« رضا رش//يدپور دعوت ش//د و در اين برنامه مشخص شد كه فرانسيس فورد كاپوال و كوئنتي//ن تارانتينو كارگردانان مطرح س//ينما، يوكيو آمانو دبيركل س//ازمان ملل و حتی رييس س//ازمان صداوسيما را نمیشناس//د. زمانی كه عكس كاپوال به روی تصوير آمد و س//حر قريشی او را نش//ناخت، رشيدپور پرسيد كه آيا شما فيلم معروف پدرخوانده را نديدهايد؟ كه قريشی گفت »ای وای آره خودشه چه پير شده« و مجری برنامه يادآور شد ايشان آلپاچينو بازيگر نقش اصلی نيس//تند و كارگردان پدرخوانده هس//تند. همين بازيگ//ر در مصاحب//های ديگر میگويد سيمرغ جشنواره فيلم فجر فاقد ارزش هنری است و آن را بهطور نوبتی به افراد مختل//ف میدهند ك//ه بگويند »تو هم خوبی«. در پايان مصاحبهاش هم تاكيد میكند كه برخالف بسياری از همكارانش كه با روابط پشتپرده و كثيفی معروف ش//دهاند، او »تميز« آمده و تميز مانده! سحر قريشی در اينستاگرام پنج ميليون و هشتصد هزار فالوئر دارد.

چهارم: حرف خاصی نيست. گمان میكنم بيش از آنكه مسووالن صداوسيما و دس//تاندركاران سينما و موسيقی را بابت عملكردش//ان سرزنش كنيم، بايد در نوع رفتار و س//ليقه هنری خودمان تجديدنظری داشته باشيم تا قورباغهها بيش از اين ابوعطا نخوانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.