هزينه دانشآموزان استثنايي چهار برابر دانشآموزان عادي است

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- معاون وزي//ر آموزشوپ//رورش با بيان اينك//ه يك درصد دانشآموزان كشور، دانشآموزان استثنايي هستند، گفت: در دولت يازدهم بودجه سازمان آموزشوپرورش استثنايي چهار برابر افزايش يافته است.

مجيد قدمي با بيان اينكه آموزشوپرورش اس//تثنايي يك مجموعه پرهزينه است، افزود: آمارها نشان ميدهد هزينه يك دانشآموز در مدرسه استثنايي چهار برابر دانشآموز عادي است. در نظام جمهوري اسالمي عالوه بر خدمات آموزشي و توانبخشي به دانشآموزان، برنامههاي حمايتي به صورت رايگان به آنها ارائه ميشود. تعداد مدارس استثنايي در كشور0751 باب است و گروه كمتوان ذهني بيشترين تعداد دانشآموزان استثنايي را تشكيلميدهد.ويمجموعدانشآموزاناستثناييكشوررا031 هزارنفر دانست و بيان كرد: با وجود آنكه در مدارس استثنايي امكانات براي حضور اين دسته از دانشآموزان فراهم شده اما برخي خانوادهها معلوليت فرزندان خود را پنهان ميكنند و آنها را از خدمات آموزشي محروم مينمايند كه بايد با فرهنگسازي اين مشكل رفع شود. ساالنه 30 هزار دانشآموز ديرآموز در كشور شناسايي ميشوند. دانشآموزان ديرآموز داراي بهره هوشي بين 71 تا 85 بوده و با مشكالتي از جمله مشكل توجه و تمركز، عدم توانايي تعميم يك آموخته جديد به موارد و موقعيتهاي مشابه، مشكالت گفتار و زبان، بيماري جسماني، تب شديد، تشنج و سوءتغذيه و عدم اعتمادبهنفس و احساس عدم خود ارزشمندي مواجه هستند.

معاون وزير در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه اين سازمان با كمبود نيروي انساني روبهرو است، تصريح كرد: خروجي اين سازمان 2/5 برابر ورودي آن است كه اين كمبود نيرو از طريق آزمون استخدامي رفع ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.