15

Jahan e-Sanat - - News - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

این روزها در مادرید کسی برای رونالدو گریه نمیکند و کمتر کسی را پیدا میکنید که تهدیدهای اخیر او را درک کرده باشد. خب، مالیاتش را بدهد و اگر پیشنهاد خوبی هم برایش رسید، میتواند برود، برای آگاهی از نظر اکثر هواداران رئال در مورد وضعیت کنونی رونالدو و جدایی احتمالی او، نیاز به نظرسنجیهای مختلف نیست. بازیباخت-باخت تیتر یک چند روز پیش نشریه آبوال مبنی بر تمایل رونالدو برای ترک رئال، باعث تحریک و یکدلی هواداران این تیم در مورد بازیکنی که باید برایشان مثل یک بت باشد، نشد. اگر رونالدو و مدیر برنامههایش قصد انجام مانور تبلیغاتی برای تحت فشار قراردادن رئال را دارند، باید بدانند که در واقع به پای خودشان شلیک کردهاند. هیچکس به خاطر رونالدو به در خانه قاضی نخواهد رفت تا برای وی وساطت کند و هرگز هم باشگاه رئال کمپین »همه ما کریستیانو هستیم« را ایجاد نخواهد کرد. ارتباطباهواداران این روزها هیچکس برای رونالدو گریه نمیکند چراکه رابطه بین او و هواداران رئال در برنابئو، بیشتر به یک رابطه تجاری میماند تا یک ارتباط احساسی. »رونالدو، تو پول خوبی از باشگاه میگیری، پس باید به وظیفهات که گلزنی است عمل کنی و ما هم کم و بیش تو را تشویق خواهیم کرد.«

برخی مواقع حتی رونالدو به سختی به یاد میآورد که در برنابئو تشویق شده باشد. آخرین بار در جشن قهرمانی اروپای رئال در برنابئو و پس از نمایشهای بسیار خوبش بود که او در ورزش//گاه بارها و بارها مورد تش//ویق و حمایت هواداران قرار گرفت، در غیر این صورت به ندرت میتوان روزهایی را یافت که یک ورزشگاه به خاطر او از جا برخاس//ته و نامش را فریاد زده باش//د و حاال که در چنین وضعیتی قرار گرفته و طبق ادعای همتیمیهایش تصمیمی برای بازگش//ت به مادرید ندارد، ارتباط او با هواداران بدتر از قبل نیز خواهد شد.

واقعیت این است که کمتر هواداری، رونالدو را به خاطر تهدیدهایش درک کرده است. کافی است یک میکروفن بگیرید و به سطح شهر مادرید بروید تا با این جمله آشنا مواجه شوید: »قرضش را بدهد و برود.« باشگاهچندملیتیکریستیانورونالدو رونالدو در داخل باشگاه رئالمادرید همواره خود یک باشگاه مجزا بوده است. یک نوع باشگاه کریستیانو رونالدو.

همیشه در مورد او گیج شدهایم که برایش بردن توپ طال مهمتر است یا مثال قهرمان شدن در اللیگا. رونالدو به یک شرکت چندملیتی میماند که مذاکره با او مثل مذاکره با یک بازیکن عادی نیست.

در چنین اوضاعی، معتقدم برای مواجهه با او ابتدا باید فاکتورهای انسانی را در نظر گرفت. در شرایط فعلی، همه در انتظار مواجهه حضوری رونالدو با فلورنتینو پرز هستند و شنیدن این جمله از زبان او: »میخواهم بروم.«

از این به بعد همهچیز در اختیار باشگاه خواهد بود و اگر پرز و دیگر مسووالن رئال، صالح را در ماندن رونالدو ببینند، باید از همه ابزارها برای حفظ او استفاده کنند. پرز در مذاکرات سخت و جانفرسا به یک خبره تمام عیار بدل شده است و به چنین موقعیتهایی عادت دارد و اطمینان دارد که او اسیر وسوسههای رونالدو نخواهد شد.

در صورتی که باشگاه صالح را در تمکین از رونالدو ببیند، پرز نباید بترسد که بعدها از او به عنوان مدیری یاد خواهد شد که اجازه جدایی افسانهای چون رونالدو را صادر کرده است. او کافی است همین حاال از دفتر باشگاه پایین آمده و با هواداران در یک کافه قهوهای بنوشد تا بفهمد هواداران طرف کدام یک هستند؛ رونالدو یا او. پیشنهادعجیبپهپهبهکریستیانورونالدو مدافع پرتغالی به ستاره رئالمادرید در رابطه با آیندهاش پیشنهاد عجیبی داد. شایعه همکاری یک پزشک با پهپه و مذاکرات مدافع پرتغالی به صورت پنهانی با پاری سنژرمن و همزمان رساندن پیغامهای قطریها به رونالدو بر سر زبانها افتاده است.

خبر منتش//ر شده درباره همکاری پنهان پهپه با پاریسن ژرمن فرانسه در صورت اثبات به شدت به ضرر این مدافع پرتغالی تمام خواهد شد. او هنوز از رئالمادرید طلب دارد و اگر این موضوع ثابت شود ضمن شکایت رسمی باشگاه به باقیمانده طلب مالی خود هم نخواهد رسید.

گفته شده که پهپه در مصدومیت اخیر خود اغراق کرده و همکاری او با یکی از پزشکان معتمد باشگاه در صورت اثبات یک جرم محرز تلقی خواهد شد. از طرفی ماجراهای این روزهای کریستیانو رونالدو با رئالمادرید نیز بیارتباط با این خیانت احتمالی نیست و گویا پهپه مسوول رساندن پیغام مالک قطری باشگاه اول پاریس به رونالدو بوده است. رونالدودرصدرلیستخریدتیمهایسوپرلیگچین فصل نقل و انتقاالت نیمفصل سوپرلیگ چین از دیروز آغاز شد و کریستیانو رونالدو جذابترین گزینه خرید باشگاههای چینی در این فصل خواهد بود.

پس از اعالم جدایی احتمالی کریستیانو رونالدو فوقستاره پرتغالی رئالمادرید، باش//گاههای ثروتمند س//وپرلیگ چین در حال بررسی ش//رایط امکان انتقال این بازیکن پیش از اتمام مهلت 26 روزه فصل نقل و انتقاالت در نیمفصل هستند اما قان//ون مالیات صددرصدی برای جذب بازیکنان خارجی میتواند بزرگترین مانع در این بین باشد.

در روزهای اخیر شایعات زیادی مبنی بر حضور رونالدو در تیمهای مختلف مطرح شده اما بعید است او حداقل در این مقطع که در اوج فوتبال خود قرار دارد به فوتبال چین بپیوندد. با توجه به هزینههای سرسامآور باشگاههای چینی برای جذب بازیکنانی از قبیل هالک، اسکار و تهوس، قانون مالیات صددرصدی برای صرفهجویی در هزینهها و سرمایهگذاری روی بازیکنان بومی فوتبال چین وضع شد. بنابراین با توجه به قوانین وضع شده جدید در صورتی که تیمی بخواهد رونالدو را به چین منتقل کند باید دو برابر ارزش این بازیکن یعنی 400 میلیون پوند هزینه کند، ضمن اینکه عالوه بر این مبلغ باید حقوق و مزایای او را نیز به صورت جداگانه بپردازد. در حال حاضر از منچستر یونایتد به عنوان مهمترین مشتری کریستیانو رونالدو نام برده میشود.

کمکهای مالی به لسآنجل/س 2024 به 32 میلیون دالر رسید

گزارشهای مربوط به امور مالی لسآنجلس 2024 نشان داده است که تاکنون 32/6 میلیون دالر کمکهای مالی به نامزدی لسآنجلس برای المپیک 2024 شده است.

کمکهای مالی اعالم شده برای برگزاری المپیک در لسآنجلس به حدود 32 میلیون دالر رسیده است. این در حالی است که در سال 2015 رییس کمیته لس آنجلس 2024 اعالم کرده بود که سریعا 35 میلیون دالر برای این میزبانی جمع خواهد شد.

گفته میشود هزینه تخمین زده شده برای برگزاری عملیات مربوط به المپیک در لس آنجلس 50 میلیون دالر اس//ت. حدود 86 نفر از افراد مش//هور و ثروتمند اهل کالیفرنیا به کمیته لسآنجلس 2024 اعالم کمک مالی کردهاند.

هیات اجرایی IOC چندی پیش با دادن میزبانی المپیک 2014 و 2028 به صورت همزمان به شهرهای پاریس و لسآنجلس موافقت کرد. قرار است در جلسه بعدی IOC این مساله به رای گذاشته شود و تصمیم نهایی درباره آن گرفته شود. بالتر به دنبال جایزه صلح نوبل بود گاردین فاش کرد که س//پ بالتر قبل از درگیر ش//دن در پرونده پرداختهای غیرمتعارف، به دنبال جایزه صلح نوبل بوده است.

سپ بالتر 81 ساله که مدتها به عنوان رییس فیفا فعالیت کرد در اکتبر 2015 به دلیل پرداختهای غیرمتعارف به میشل پالتینی به هشت سال و در ادامه به شش سال محرومیت، محکوم شد.

بالتر در مصاحبه با گاردین درباره تالش برای گرفتن جایزه نوبل، گفت: ما با س//ران س//ازمان جایزه نوبل مالقات داشتیم ولی من این جایزه را برای خودم نمیخواستم بلکه میخواستم نهاد فیفا این جایزه را بگیرد. این جایزه برای فوتبال بود نه برای من.

او در ادامه گفت: بعد از اتفاقاتی که رخ داد بارها دچار مش//کالت روحی و روانی ش//دم و البته چند بار هم نزدیک بود بمیرم. با کمی مشکل قلبی روبهرو شدم. احساس خیلی بدی در آن زمانها داشتم. خوشبختانه در زوریخ شرایط بهتری پیدا کردم. بعد از برکناری سپ بالتر از ریاس//ت فیفا اکنون هموطن او جیانی اینفانتینو مس//وولیت ریاست فیفا را برعهده دارد. جو هارت گزینه جدید آثمیالن دروازهبان انگلیسی فصل قبل تورینو ممکن است فصل بعد هم در سری A بماند اما پیراهن آ.ثمیالن را به تن کند.

جو هارت در یک فصل گذشته بهعنوان گلر قرضی منچسترسیتی به تورینو، در کالچو بازی کرد.

او تابس//تان گذشته به خاطر فش//ار پپ گواردیوال مجبور شد به صورت یار قرضی در تیمی از آبیهای آس//مانی توپ بزند. براس//اس اعالم روزنامه اکسپرس، این گلر که عالقهمند به بازگشت به تیم اصلی خود اس//ت، امکان دارد فصل بعد هم یکبار دیگر بازی در رقابتهای سری A را تجربه کند.

براساس آنچه شنیده میشود، در صورتیکه جانلوئیجی دوناروما، گلر جوان میالن راهی منچس//تریونایتد ش//ود، مسووالن روسونری عالقهمند هس//تند دروازهبانی با تجربه همچ//ون هارت را در اختیار گیرند. بالوتلی در آستانه تمدید قرارداد با نیس بالوتلی قراردادش را با نیس تمدید خواهد کرد. رسانههای معتبر در فرانسه مدعی هستند ماریو بالوتلی مهاجم ایتالیایی قراردادش را با نیس تمدید خواهد کرد. این بازیکن گلزن که در تابستان قبل به این باشگاه فرانسوی پیوست، فقط تا پایان ماه جاری میالدی با نیس قرارداد دارد ولی اکنون تصمیمش را گرفته و با وجود پیش//نهادهای دیگر قصد دارد فصل بعد هم در نیس توپ بزند.

منابع معتبر در فرانسه به نقل از رایوال مدعی هستند که بالوتلی امروز بهطور رس//می قراردادش را با نیس تمدید میکند و در فصل 2018-2017 هم در الشامپیونه توپ خواهد زد.

پیشتر رایوال مدیر برنامه بالوتلی مدعی شده بود که این بازیکن ایتالیایی فصل بعد در دورتموند بازی خواهد کرد ولی به نظر میرسد این موضوع صحت ندارد. افقي: -1 كلینیك پزشكي- فاقد قدرت و نیرو -2 پوشش دور هر چیز- راز شادماني بدن- پیرويكننده از دیگري -3 نقطه س//یاه روي پوس//ت بدن- به ذهن آمدن اندیش//هاي بدون فكر قبلي و بهطور ناگهاني- سردار دلیر اشكاني -4 گرو گذاشته شده- زمان بسیار كوتاه- عنكبوت سمي- پسوندي براي ساخت حاصل مصدر -5 حیران و سرگشته- لگام اسب- لبني آبكي -6 وارفته و رقیق- نمایشنامهنویس انگلیسي »دكتر فاوست«- واحد پول كشورمان -7 از عناصر موجود در نمك- بزرگترین اقیانوس جهان- بازگشتن )آمدن( -8 مخزن بنزین خودرو- پایتخت كشور قبرس- پروردگار من -9 وسیله تقویت امواج- آراینده مژه- عاليمرتبهترین نماینده سیاسي یك كشور مقیم در كشور دیگر -10 یار سفر- زغالسنگ قهوهاي نیمه مرغوب- زمینه اثر هنري -11 بهطور مخفیانه- پابرجاي- سلطانآباد كنوني -12 پهلو و كنار- جنایتكار- پایاننامه تحصیلي- لسانالغیب -13 توصیفي براي خودروي فرسوده- شیطان- كشتي نیروي دریایي -14 سالهاي عمر- مقام باالتر از كشیش- خوشخوي -15 صالحدیدها- به امید خداوند

ج عمودي: -1 رخداد بسیار ناگوار- مواخذه -2 آسایش در زندگاني- زبان عرب زبان- واحد شمارش هواپیما و كشتي -3 وزارت دارایي قدیم- درجه تحصیلي ممتاز- تظاهر سالوسانه -4 كالم نفری//ن- مش//هور و پ//رآوازه- بین//ي ب//ه گویش روسي- سمت و سو -5 غارتگري- پناهگاه- لوازم مكمل زینسوار -6 گردن//ده برق//رار- بیم//اري كب//دي خطرن//اك- یكصد مترمربع -7 وق//ت و هن//گام- رنگ قرم//ز در گوی//ش قالیبافانسیاستمدار -8 لب//ه دی//وار- نماد جمعیت زی//اد و ازدح//ام در جایيماندگاري -9 نام دیگر سیاره ناهید- همیشگي- اختراع الكساندر گراهام بل -10 سایهگاه- نرده جلوي ایوان- حزب آدلف هیتلر -11 از جزای//ر ایراني در خلیجف//ارس- دربند و گرفتارآسمان اعراب -12 ثروت و دارایي- دومین عدد دو رقمي- گش//اینده و كارگشا- درون و میان -13 سنگیني و متانت- شجاعت- شبكه تلویزیوني -14 از زیورآالت خانمها- كاشف سوییسي میكروب حصبه سال 1884 میالدي- پرونده رایانهاي -15 وحي- گونهاي كتاب شعر جوابجدولشماره909 ق ا ن و ن ک ا و ه/ ا ه/ ن گ ر و ر و ن ا ب د و و ر و د ي ه/ ا ن ت ا ي ل ن د ق ن ا ت د ق ض م ل ا ش ب ر ه/ ا ک ل ز ي ا ب ل ه/ م ر ا ا ه/ ن و ا م خ چ ه/ م ا ت ر ي س ي ر ا ه/ ا ن ي ه/ ت ک ل ي ف ل ي ث ر ب ن ا ن و ا ه/ ي ت ر ه/ ا ش و ر د و ر ن گ م ن ا ا د ب ي ا ت گ ا ر ي ن م خ ل و و ل ن ي ر و و ک ن س ر ب ا ي و ز م ش ر ف ح ر ا م ن ي ک ش ه/ ر ک ي و ر و ر و ک و د ا ب ه/ ا د ر ف ي ث ز ج ر ا ل د ع ا ف ي ت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.