بازتاب ممنوعیت زومبا در رسانههای خارجی

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- ممنوعیت ورزش زومبا در ایران که اخیرا از سوی رییس فدراسیون ورزشهای همگانی ابالغ ش//ده، در برخی رس//انههای خارجی بازتاب زیادی داشته است.

چن//دی پیش هواداران رش//ته زومبا در ایران ب//ا اعالم خبر ممنوعیت این ورزش روبهرو ش//دند که از طرف رییس فدراسیون ورزشهای همگانی ایران ابالغ شده بود. در این اعالمیه آمده بود که زومبا با اصول اسالمی مغایرت دارد و به همین خاطر نباید ادامه پیدا کند.

در سالهای اخیر ایران، موفقیتهای خوبی در افزایش سالمت مردم داشته و باش//گاهها و سالنهای ورزشی زیادی در کشور تاسیس شدهاند. در این بین مانند خیلی از کشورها در ایران هم رشته ورزشی زومبا عالقهمندان زیادی را به خود جلب کرده است. بعد از اعالم ممنوعیت و بازتاب آن در رسانهها، سانی نفیس//ی مربی زومبا در ایران در این باره گفت: در کل زومبا رش//تهای مفرح و نشاطآور است، ولی در روزهای اخیر خبرهای خوبی به ما نرسیده است. با این حال زومبا متوقف نخواهد شد و این پایان زومبا در ایران نیست.

این مربی رش//ته زومبا ادامه داد: من س//الها به آموزش زومبا پرداختهام ولی به جای اینکه آن را زومبا بدانم آن را ورزش با موسیقی مینامم تا کسی متوجه آن نشود.

بعد از اینکه این رشته ورزشی هرازگاهی با نامهای مختلف در ایران جریان داشت، آقای علی مجدآرا، رییس فدراسیون ورزشهای همگانی در نامهای اعالم کرد: زومبا قانونی نیست و با قوانین اسالمی مغایرت دارد.

سپیده حیدری، یکی از فعاالن این رشته گفت: نمیدانم چرا یک نفر پیدا میشود و میگوید این کار غیرقانونی است. وقتی زومبا کار میکنم روحیهام باال میرود. شاید به همین خاطر است که آنها زومبا را غیرقانونی اعالم کردهاند.

نفیسی عنوان کرد: البته تنها از طرف ایران نیست که رشته زومبا غیرقانونی شمرده میشود. بخش قانونی زومبا و کمپانی حمایتکننده آن در آمریکا نیز سال گذش//ته گواهینامه مربیگری مرا باطل کردند. این مربی در پایان گفت: بدون توجه به این محرومیتها میخواهد کالسهایش را همچنان در تهران ادامه دهد. در همین رابطه او عنوان کرد من 40 هنرآموز دارم که میخواهند به کارشان ادامه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.