محکومیتهای جدید در انتظار باشگاه پرسپولیس

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

باش//گاه پرسپولیس در پرونده دو بازیکن خارجی دیگر خود محکوم خواهد شد. این باشگاه در شرایطی از سوی فیفا محکوم به پرداخت طلب آنتونی گولچ و لوکا ماریچ، دو بازیکن پیشین خود شده که جری بنسون و مایکل اومانیا هم از این باشگاه به فیفا شکایت کردهاند و فیفا به زودی در مورد پروندههای آنها علیه پرسپولیس حکم صادر خواهد کرد.

اومانیا بعد از ترک پرس//پولیس برای دریافت طلب 200 هزار دالری خود این باشگاه را تهدید به شکایت به فیفا کرد اما مسووالن این باشگاه با این بازیکن توافق کردند طلبش را در چند قس//ط پرداخت کنند که مورد موافقت این بازیکن قرار گرفت. در ادامه پرسپولیس//یها برخالف توافقشان با اومانیا عمل کردند تا اینکه این بازیکن تصمیم گرفت برای گرفتن مطالباتش به فیفا شکایت کند. بنسون نیز با وجود اینکه در فصل گذشته بارها از مسووالن باشگاه پرسپولیس خواهان مطالباتش شد در نهایت به پولش نرسید و او هم از این باشگاه به فیفا شکایت کرد.بازیکنان نامبرده در زمان مدیریت علیاکبر طاهری با باشگاه پرسپولیس قرارداد بستند و این چرخه از سالها قبل در پرسپولیس وجود داشته و در مدیریت هیچ مدیری متوقف نشده است.از طرفی پرسپولیسیها که دو سال پیش قطبی را برای تیمشان انتخاب نکردند، حاال با شکایت او روبهرو شدهاند. افشین قطبی طلبی قدیمی از پرسپولیس دارد که طبق آخرین خبرها به خاطر آن طلب از باشگاه پرسپولیس شکایت کرده است. او و وکیلش درباره موضوع شکایتشان از پرسپولیس گفتهاند: یک سال منتظر بودیم و چون اتفاقی نیفتاد و کسی جوابمان را نداد، شکایت کردیم.جالب این است که دو سال و نیم پیش که برانکو برای سرمربیگری پرسپولیس انتخاب شد، افشین قطبی هم گزینه جدی هدایت پرسپولیس بود و فکر میکرد به پرسپولیس برمیگردد ولی در نهایت پرسپولیسیها ترجیح دادند با برانکو کارکنند.ازطرفیدرایندوسالونیمگذشتههمقطبیخیلیتیممهمی را رهبری نکرده و بعد از ژاپن و تایلند هم خیلی موفق نبوده است. به نظر میرسد این موضوعات دست به دست هم داده تا مربی سابق پرسپولیس یاد طلبش از این باشگاه بیفتد و برای آن شکایت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.