پایان تلخ

Jahan e-Sanat - - News - رویداد

تیم ملی والیبال ایران در آخرین مس//ابقه لیگ جهانی س//ال 2017 خود مغلوب روسیه شد تا صعود روسها به مرحله نهایی لیگ جهانی قطعی شود. سومین دیدار تیم ملی والیبال ایران در هفته سوم لیگ جهانی در لودز لهستان برگزار ش//د و ملیپوشان کش//ورمان به مصاف روسیه رفتند. ملیپوشان ایران در این مسابقه در سه ست متوالی و با امتیازهای 26 بر ‪25 42،‬ بر 18 و 25 بر 18 مغلوب روس//یه ش//دند. روسها با کسب این پیروزی تعداد بردهایشان در لیگ جهانی به عدد پنج رس//ید و با 14 امتیاز صعودش//ان به مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال قطعی ش//د. پنج تی//م برتر دور مقدماتی به همراه برزیل میزبان در مرحله نهایی لیگ جهانی که از 13 تا 17 تیرماه برگزار میش//ود، حضور خواهند یافت.

ایگ//ور کوالکوویچ برای این مس//ابقه فرهاد س//الافزون، رضا قرا، مجتبی میرزاجانپور، میالد عبادیپور، س//امان فائزی، مسعود غالمی و مهدی مرندی را روانه میدان کرد. ش//اگردان کوالکوویچ در هشت دیداری که برگزار کردند مقابل لهس//تان، بلژیک و آرژانتین پیروز ش//دند و پنج دیدار را مقابل برزیل، ایتالیا، صربستان، آمریکا و لهستان واگذار کردند. 6 تیم برتر لیگ جهانی تیم ملی والیبال آمریکا در آخرین بازی خود در لیگ جهانی 2017 که در لهستان برگزار شد با نتیجه سه بر یک از سد میزبان گذشت. لهستان پس از اینکه س//ت نخس//ت را 31 بر 29 بهسود خود پایان داد در سه ست متوالی با نتایج 25 بر ‪27 71،‬ بر 25 و 25 بر 20 مغلوب آمریکا شد.

در دیگر بازی این هفته که در شهر کوردوبای کشور آرژانتین برگزار شد، برزیل سه بر یک صربستان را از پیشرو برداشت. برزیلیها ست سوم را 25 بر 17 واگذار کردند و در سایر ستها 25 بر ‪25 22،‬ بر 16 و 25 بر 23 به پیروزی رسیدند.

در دیدار آخر هم آرژانتین موفق به شکس//ت س//ه بر یک بلغارستان شد تا آمریکا بیش//ترین سود را از نتیجه این مس//ابقه به دست آورد و مسافر ششم برزیل ش//ود. شاگردان خولیو والس//کو 25 بر 23 مغلوب بلغارستان شدند اما در س//تهای اول، دوم و چهارم بهترتیب با امتیازهای 25 بر ‪25 61،‬ بر 21 و 25 بر 19 به پیروزی رسیدند. با این شرایط فرانسه، برزیل، صربستان، روسیه، کانادا و آمریکا اول تا شش//م ش//دند و جواز صعود به مرحله نهایی را به دست آوردند. ایران هم با س//ه پیروزی و ش//ش شکست و هفت امتیاز و با ایستادن در رده یازدهم جدول 12 تیمی به کار خود در بیست و هشتمین دوره لیگ جهانی پایان داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.