گلشیفتهنیامدهبرگشت!

Jahan e-Sanat - - News -

نمایشگاه »پرویز تناولی و شیرهای ایران« 11 تیرم//اه در موزه هنرهای معاصر افتتاح میشود و آثار این هنرمند بهمدت دوماه در معرض دید عالقهمندان خواهد بود.

بهمناس//بت تش//ریح فعالیته//ای این نمایشگاه دوشنبه، 29 خردادماه نشستی در موزه هنرهای معاصر برگزار شد.

در ابتدای این نشست، علیمحمد زارع، سرپرس//ت موزه هنرهای معاص//ر تهرانگفت: بیشک این نمایشگاه یکی از بهترین نمایش//گاههای موزه اس//ت، چراکه حاصل سالها تفکر در حوزه ادبیات و فلسفه است. ما تمام تالشمان را خواهیم کرد که نمایشگاه به خوبی برگزار شود.

در ادامه، محمدرضا کارگر، مدیرکل اداره موزهها و اموال منقول تاریخی- اظهار کرد: در آس//تانه یک اتفاق بزرگ قرار گرفتهایم و شاهد این هستیم که پرویز تناولی که به حق جزو سرمایههای اجتماعی ماست، مانند همه کارهایش، ایدهای نو و خالقانه را ارائه و هنر خود را ریش//هیابی کرده است. یک هنرمند همیشه در متن تمدن خودش ریشه دارد و ه//ر اثری که خلق میکند در چارچوب این تمدن اس//ت. برای ما مهم بود که به تجلی این اندیشه کمک کنیم.

او ادام//ه داد: موزه ملی ایران نیز در این زمینه اعالم همکاری کرد و قرار ش//د آثار با ارزشی را به این نمایشگاه بیاورد. قرار است این نمایش//گاه بیان واقعیت داش//ته باشد و مردم یک باور را از گذشتههای دور تا امروز مشاهده کنند و به اهدافی که تناولی مدنظر دارد، برسند.

کارگر با بیان اینک//ه اینگونه فعالیتها کمک میکند ایدههای جدید شکل بگیرد، گفت: من همینجا اعالم میکنم که سازمان میراث فرهنگی آمادگ//ی دارد آثارش را در قال//ب نمایش//گاههای مختلف ب//ا ایدههای مختلف در تمام موزههای کش//ور بهنمایش درآورد.

سپس پرویز تناولی، هنرمند مجسمهساز اظهار کرد: این نمایش//گاه یکی از رویاهای 50 س//ال گذشته من بود. از همان زمان که با اهمیت »شیر« در فرهنگ ایران آشنا شدم، کارم را با ش//مایل حضرت علی )ع( و ش//یر آغ//از کردم و بعد به منابع دیگری برخوردم که اهمیت ش//یر را در فرهنگ ایرانی به من بیشتر نشان داد.

او ادام//ه داد: هی//چگاه از تحقیق درباره ش//یر فروگذار نکردم و به هر موزه و مکانی که رفتم، در این زمینه پژوهش کردم. نقش ش//یر از آیینهای باستانی ما تا امروز وجود داشته است و حیف بود از نظر جوانهای ما پنهان بماند و اثرگذار نباشد.

تناولی گفت: من هرچه در هنرم برداشت کردم، در این کش//ور بوده است. منابع الهام این کشور آنقدر غنی است که من به سطح کار هم نرس//یدم، چه برس//د ب//ه عمق. ما دو نم//اد خیلی باس//تانی داریم که جاودانه ماندهاند؛ ش//یر و سرو. هیچ فرهنگ دیگری را نمیشناسم که نمادهایش اینقدر مستمر، دائمی و زنده باشند.

این هنرمند افزود: اینکه هنرمندی آثارش را با هنر پنجهزار س//اله کشورش بهنمایش درآورد، کار منحصربهفردی است.

بهزاد حاتم، دبیر این نمایشگاه نیز در این نشست اظهار کرد: این یک نمایشگاه هنری نیست و ما فرصت خوبی داریم تا وجه مهمی از تناولی را بشناسیم. او نقش مهم فرهنگی ایف//ا کرده و آن جمعآوری فرهنگهای دور این مملکت اس//ت. کار او شبیه کاری است که فردوس//ی انجام داده است. تناولی تمام چیزهایی را که مردم از آنها خس//ته ش//ده و دور ریختهان//د، جمعآوری کرده و س//یر زیباییشناسی ایرانی را دنبال کرده است.

او با بیان اینکه تناولی مثل یک پاالیشگاه فرهنگی کار کرده اس//ت، ادامه داد: در این نمایش//گاه میبینیم که او از کارهای ساده مردم معمولی هم برداش//ت کرده و آن را به ی//ک اثر هنری با فرهن//گ باال تبدیل کرده است. به همین دلیل است که میگویم این نمایشگاه هنری نیست بلکه فرهنگی است.

در این بخش، کارگر درباره آثار باستانی که قرار اس//ت در این نمایش//گاه بهنمایش درآید، توضی//ح داد: 27 اثر مربوط به هزاره سوم پیش از میالد از جیرفت است که چند اثر از آنها در نمایشگاههای خارجی است که امیدواریم تا زمان نمایشگاه به ایران بازگردند، وگرنه آثاری هس//تند ک//ه میتوانیم آنها را جایگزین کنیم. بخش//ی از این آثار در موزه ملی، بخش//ی در موزه رضا عباسی و بخشی در استانها بودند.

تناولی نیز توضی//ح داد: آثار من در این نمایشگاه، 150 قطعه است که قدیمیترین آنها متعلق به س//ال 1340 و یک نقاش//ی شیر است. من در سالهای 1340 و 1341 ش//یرهای زیادی ساختم که فروش رفتند و در حال حاضر در اختیارم نیستند اما عکس برخی از آنها در نمایشگاه خواهد بود.

او با اشاره به کتابی که قرار است همزمان با افتتاح این نمایش//گاه رونمایی شود، ادامه داد: ما آثار باستانی موزهها را مرور کردیم و لیست آنها را به یک ایرانشناس موزه بریتانیا دادیم که درباره تمام آنها مقاله نوشته و تاریخ ش//یر را از هزاره سوم پیش از میالد بررسی کرده است.

این هنرمند گفت: من در دوران کودکی، در تعزیهها و شبیهخوانیها میدیدیم مردی در لباس ش//یر است و دوست داشتم درباره آن بدان//م. بعدها متوجه ش//دم مردم ایران چقدر ش//یر را دوست دارند و به آن احترام میگذارند.

ب//ه طوری که تصاوی//ر مذهبی حضرت عل//ی )ع( در کن//ار ش//یر یا تصاویر ش//یر بهتنهای//ی را میتوانی//م در خان//ه و محل کارشان ببینیم.

او اظهار کرد: شیرهای من در گذر زمان تحول زیادی پیدا کردند و روز به روز بزرگتر شدند. بزرگترین آنها را سال گذشته تمام کردم. میتوان گفت در 20 س//ال گذشته، بیشترین شیر را ساختم.

بزرگترین ش//یر من، سه تن وزن دارد و ابعاد آن س//ه متر در دو متر در عرض یک متر است. بسیاری از آثار نیز برای اولین بار در این نمایشگاه بهنمایش درمیآیند.

تناولی در پاس//خ به این پرس//ش که آیا تمایل دارد یکی از شیرهایش در سطح شهر نصب ش//ود، گفت: زیاد اشتیاقی به این کار ندارم. مجسمههای ش//هری ما اسفبارند و نمیدانم برگرفته از کجا هستند اما اگر جا و مکان مناسبی باشد چراکه نه.

در ادامه کارگر توضیح داد: برخی از این آثار باستانی که قرار است بهنمایش درآیند، کم و محدود دیده شدهاند.

سپس تناولی بیان کرد: ما بهدلیل اینکه میخواهی//م نمایش//گاههایمان را در دنی//ا بچرخانیم، سراغ افرادی رفتیم که تخصص و نام جهانی دارند. در کتاب، بهجز سوس//ن بابایی، از محقق دیگری استفاده نکردیم.

او تأکید کرد: هنوز حق مطلب ادا نشده و جا دارد درباره شیرها کار شود.

ای//ن هنرمند که قص//د دارد، تعدادی از آثار کلکس//یون ش//یرهایش را در کنار آثار تولی//دیاش در ای//ن نمایش//گاه ارائه کند، اظهار کرد: از کلکسیونم، آثار زیادی در این نمایش//گاه وجود دارد، به وی//ژه 36 قالیچه شیری که از 40 سال پیش آنها را جمعآوری کردهام. قفل و اش//یای دیگری بهشکل شیر بهنمایش درمیآیند.

او ب//ا بی//ان اینکه ما در گذش//ته دو نوع هنرمند درباری و عامیانه داشتیم، گفت: به هنرمندان عامیانه هیچگاه توجهی نشده اما من از بدو زندگیام به سراغ آنهایی رفتهام که امروز نام سقاخانهای بر آنها گذاشته میشود. در این نشس//ت اعالم شد که در نمایشگاه »پرویز تناولی و ش//یرهای ایرانی« 147 اثر تولی//دی از تناول//ی، 153 اثر از مجموعه او شامل فرش، قفل، شیر آب و پوستر، 63 اثر به امانت از مکانهای مختلف، 27 اثر از موزه ملی، پنج اثر از موزه هنرهای معاصر و 10 اثر از موزه رضا عباس//ی، سه اثر از موزه نقاشی پش//ت شیشه، یک اثر از سوسن بابایی، سه اث//ر از آقای خ//رازی و 14 اثر از ملک مدنی بهنمایش درمیآیند.

همچنی//ن در روز افتتاحی//ه، فیل//م 30 دقیقهای سروناز علمبیگی درباره پرویز تناولی نمایش داده میشود.

در خبرها آمده بود که گلشیفته فراهانی با لباس مبدل وارد کشور شده. ولی پس از چند ساعت فرمانده ناجا این خبر را تکذیب کرد. اما با اینکه این خبر تکذیب ش//د تعدادی از ش//خصیتهای حقوقی و حقیق//ی در این مورد به اظهارنظرپرداختند.

رییسی: اگر قرار باشد گلشیفته فراهانی به ایران بازگردد باید او را خ//وب بگردی//م تا ذره ای از فرهنگ غرب را با خودش وارد کشورنکند.

قالیباف: گلش//یفته بسیار موجهتر از تتلو است. در انتخابات بعدی با گلش//یفته دیدار میکنم شاید توانستم طیف لیبرال و آزادیخواه را به س//مت خودم بکشانم و بعد از رای آوردن آنها را سرکوب کنم. شهره آغداشلو: منم بیام؟ میرسلیم: اینو چی میگی آقای روحانی؟؟ تام کروز: بازگشت گلشیفته به ایران صحت ندارد. گلشیفته دیشب با من و اسکارلت یوهانسون و کاترین زتاجونز و برد پیت و اما استون مهمونی بود. محاله... روح مرحوم حبیب: نیاید آقا نیاید! شقایق فراهانی: واقعا گلی اومده؟؟ بذارین برم توی اتاق شو ببینم!

حسین اهللکرم: هر جا این خانوم را ببینیم او را دور یکی از بنرهایمان میپیچیم و برای مراجع قضایی میفرستیم.

عباس جدیدی: من دارم میرم فرودگاه عکس بگیرم، کسی میادسهتاجایخالیدارمچوناحتماالبرگشتنیبخوامگلشیفته رو برسونم خونهشون.

حمی//د رس//ایی: همین که لباس تنش کرده و برگش//ته نش//ان از پش//یمانی او دارد. حاال اینکه لباس//ش مبدل بوده مهم نیست!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.