ماشینها »زن شگفتانگیز« را عقب زد

Jahan e-Sanat - - News -

اکران قس//مت سوم انیمیشن »ماش//ینها« موفق شد به صدرنشینی »زن شگفتانگیز« در باکسآفیس آمریکا خاتمه دهد.

ب//ه گزارش مهر به نقل از هالیوودریپورتر، »ماش//ینها «3 انیمیشن جدید دیزنی و پیکسار موفق شد در اولین آخر هفته نمایشش در راس باکسآفیس آمریکا جای بگیرد.

این فیلم موفق ش//د با فروش 53/3 میلیون دالر با نمایش در 4256 س//الن سینما »زن ش//گفتانگیز« را از صدر جدول فروش پایین آورد. با نمایش در روز یکشنبه که روز پدر هم بود، این موفقیت نصیب این فیلم انیمیشن شد. در بازار بینالمللی نیز این انیمیشن 21/3 میلیون دالر فروخت تا در سه روز اول نمایششفروشی8/47میلیوندالریرادرسطحجهانتجربه کرده باشد.

با این حال »زن شگفتانگیز« هم مسیرش را با موفقیت ادامه دادوباوجودکاهشی03 درصدینسبتبههفتهپیش،بافروش 40/8 میلیون دالر مجموع فروشش را در بازار داخلی به 274/6 میلیون دالر رساند. فیلم کمپانی برادران وارنر به کارگردانی پتی جنکینز به یکی از سه فیلم تاریخ با موضوع ابرقهرمان زن بدل شد که چنین فروشی را تجربه میکند. در بازار بینالمللی »زن شگفتانگیز« این هفته 39/5 میلیون دالر به فروش خود افزود تادرمجموع2/792 میلیوندالردربازاربینالمللیودرمجموع 571/8 میلیون دالر در کل بازار جهانی کسب کرده باشد.

انتظارمیرودفروشاینفیلمبهزودیبهمرز8/906 میلیون دالر برس//د که رقم فروش »مامامیا« در س//ال 2008 است و پرفروشترین فیلم به کارگردانی یک کارگردان زن بوده است.

»ماش//ینها «3 هجدهمی//ن فیلم پیکس//ار در عین حال شانزدهمین فیلم این کمپانی است که در بدو اکران در جایگاه نخست باکسآفیس جای میگیرد.

فیلم سوم باکسآفیس آمریکا »همه به من چشم دارند« بود که در هفته اول اکرانش 27/1 میلیون دالر فروخت. این فیلم زندگینامه توپاك شکور و به کارگردانی بنی بوم است که در چهل و ششمین سالگرد رپر مشهوری که سالهاست درگذشته، اکران شده است. دمتریوس شیپ در نقش این رپر بازی کرده است.

»مامی« فیلمی با بازی تام کروز نیز با فروش 13/9 میلیون دالر دیگر در مجموع فروشش را به 56/5 میلیون دالر رساند.

47» مترپایین«درهفتهاولاکرانشفیلمپنجمباکسآفیس شد و 11/5 میلیون دالر فروش کرد. این فیلم نیز با تمرکز بر شخصیت زن و تریلری دریایی است. مندی مور و کلیر هالت بازیگران این فیلم هستند.

»دزدان دریایی کارائیب« در هفته چهارم در جایگاه ششم نشست و 8/5 میلیون دالر دیگر فروخت تا با نمایش در 2759 سالن سینما در مجموع 150/1 میلیون دالر فروخته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.