»ترور سرچشمه« جلوی دوربین رفت

Jahan e-Sanat - - News -

مستند بلند »ترور سرچشمه« به کارگردانی محمدحسین مهدویانوتهیهکنندگیمجیدرجبیمعماردرحالساختاست. طبقه دوم خانهای قدیمی در مرکز شهر، این روزها لوکیشن اصلی »ترور سرچشمه« جدیدترین اثر مستند محمدحسین مهدویان شده و قرار است 90 درصد از فیلمبرداری در این محل انجام شود. 10 درصد باقی مانده هم مربوط به تصاویر آرشیوی است که طی چهار ماه تحقیق به دست آمده است.

دو اتاق به هم چسبیده در طبقه دوم ساختمان برای انجام مصاحبههای این اثر مستند فراهم شده است که تیم تولید روزانه پذیرای چهار مصاحبهشونده هستند تا روایت خود را از اتفاقات آن سالها بگویند. دیوار اتاق بزرگتر انباشته از بریدهروزنامههایی مربوط به آن سالهاست؛ روزنامههایی با تیترهایی چون »ایران در س//وگ 72 تن از یاران امام خون گریست«، »مراسم هفت شهدای کربالی تهران امروز برگزار میشود«، »بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد و خار چشم دشمنان بود« ...و

36 سال از اتفاق تلخ انفجار در دفتر حزب جمهوری اسالمی میگذرد. آیتاهلل دکتر سیدمحمد بهشتی سخنانش را در آن روز تاریخی به این شکل آغاز کرده بود: »ما بار دیگر نباید اجازه دهیم استعمارگران برای ما مهرهسازی کنند و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند. تالش کنیم کسانی که متعهد به مکتب هستند و سرنوشت مردم را به بازی نمیگیرند، انتخاب شوند...«

این آخرین جمالت وی پیش از انفجار ساختمان و شهادت بود؛ جمالتی که حاال روی صفحات روزنامهها به یادگار ماندهاند و بخش//ی از صحنه یک فیلم مس//تند 80 دقیقهای محسوب میشوند. مستندی که یک گروه سینمایی پرتعداد، ساخت آن را یک هفتهای است آغاز کردهاند و در این روزهای ماه مبارك رمضان، پرانرژی به کار خود ادامه میدهند. مستند بلند »ترور سرچشمه«بهکارگردانیمحمدحسینمهدویانوتهیهکنندگی مجید رجبیمعمار، محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اس//ت و در اولین نمایش عمومی، در یازدهمین دوره جشنواره بینالمللی سینماحقیقت روی پرده میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.