آخر شاهنامه

Jahan e-Sanat - - News -

چیرهدستی اخوان در شعر حماسی است. او درونمایههای حماسی را در شعرش به کار میگیرد و جنبههایی از این درونمایهها را به استعاره و نماد آراسته میکند. به گفته برخی منتقدان، تصویری که از م. امید در ذهن بس//یاری به جا مانده این اس//ت که او از نظر ش//عری به نوعی نبوت و پیامآوری روی آورده و از نظر عقیدتی آمیزهای از تاریخ ایران باستان و آرای عدالتخواهانه پدید آورده و در این راه، گاه ایراندوس//تی او جنبه نژادپرس//تانه پیدا کرده است. در واقع اخوانثالث شعر را چنین تعریف میکند: شعر محصول بیتابی انسان در لحظاتی است که در پرتو شعور نبوت قرار میگیرد.

اما اخوان این موضوع را نمیپذیرفت و در این باره گفته است: »من به گذشته و تاریخ ایران نظر دارم. من عقده عدالت دارم. هرکس قافیه را میشناسد، عقده عدالت دارد. قافیه دو کفه ترازو است که خواستار عدل گهگاه فریادی و خشمی نیز داشتهام.«

ش//عرهای اخوان در دهههای 1330 و 1340 شمس//ی روزنه هنری تحوالت فکری و اجتماعی زمان بود و بس//یاری از جوانان روش//نفکر و هنرمند آن روزگار با شعرهای او به نگرش تازهای از زندگی رسیدند. مهدی اخوانثالث بر شاعران معاصر ایرانی تاثیری عمیق داشته است.

هنر اخوان در آمیزش شعر کهن و سبک نیمایی و سوگ او بر گذشته، مجموعهای به وجود آورد که خاص او بود و اثری عمیق در همنسالن او و نسلهای بعد گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.