از خمیر مرغ تا خمیر گربه!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفری- اعالم ش//ده که تحت ش//رایط خاصی میتوان از خمی//ر مرغ در کالباس و سوسیس استفاده کرد.

-1 اگر خمیر مرغ خوب است، پس چرا تحت شرایط خاصی میتوان از آن استفاده کرد؟

-2 اگر خمیر مرغ به درد نمیخورد، پس چرا میشود تحت شرایط خاصی از آن استفاده کرد؟

-3 خمیر مرغ دقیقا کجای مرغ است؟ پوست مرغ است؟ دل و روده مرغ است؟ تاج مرغ است؟ استخوان مرغ است؟ چربیهای دورریختنی مرغ است؟

-4 یک سوال تخصصی. از خمیر مرغ میشود در سوسیس و کالباس گوشت هم استفاده کرد؟ یعنی سوسیسی که رویش نوشته سوسیس گوشت هم حاوی خمیر مرغ است یا از آشغال دیگری برای پر کردنش اس//تفاده میکنند؟ مثال نکند خمیر گربه باشد؟

-5 چهارتا دانه برند معتبر سوس//یس و کالباس داریم که سالهاست همانها را میخوریم. این سوسیس و کالباسهای آت و اش//غالی که در زیرزمین تولی//د میکنند را بروید جمع کنید. مش//کل خمیر مرغ نیست! مش//کل تولید سوسیس و کالباس غیراستانداردی است که با خمیر آشغال پرش میکنند. وقتی طرف روی ویترینش نوشته سوسیس کیلویی سه هزار و 500 تومان خودتان باید حدس بزنید چه مزخرفی قرار است به خوردتان بدهند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.