بيانيهخبرگانرهبريپيراموننقشمردمدرحكومتاسالمي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در پي طرح برخي مطالب و ش//بهات پيرامون نقش مردم در حكومت اسالمي، مجلس خبرگان رهبريدربيانيهاينسبتبهطرحمسايلتفرقهآميز در جامعه هشدار داد. بسماهللالرحمنالرحيم »درروزهاياخيرمطالبيپيرامون»مشروعيت« و »مقبوليت« حكومت اس//المي و تصدي واليت و حاكميت مبتني بر آراي مردم با استناد به كلمات اميرالمومنين)ع( درجامعه مطرح شد كه با برخي مباني ديني اعم از مباني ديني اهل سنت و تشيع كه درفقهسياسياسالمموردبحثقرارگرفته،متعارض وناسازگاراست.طرحاينگونهمطالبهرچندتازگي ندارد و در طول تاريخ اس//الم چه در عصر حضور و چه در دوران غيبت و به ويژه پس از پيروزي انقالب اسالمي مطرح بوده و همواره از سوي علماي بيدار پاسخ داده شده است.

اكنونباتوجهبهضرورتپاسداريازجايگاهرفيع واليت و امامت الهي توسط همه اركان نظام مقدس جمهوري اس//المي، مجلس خبرگان رهبري الزم ميداند نكاتي را يادآور شود:

-1 واليت و امامت الهي به همه ش//ئون آن اعم از تبيي//ن و حف//ظ دين و هدايت م//ردم و زعامت سياسي اجتماعي از احكام الهي است همانند واليت پيامبر)ص( و متوقف بر خواست و نظر و راي مردم نيستبلكهبايدگفتواليت،روحاسالماستواحكام بدون پشتوانه و قدرت اجرايي خود را از دست ميدهد »و ما نودي احد بشئ كما نودي بالواليه«. همانگونه كه آيات الهي قبل از نهجالبالغه بر آن تاكيد دارند و ميفرماي//د»ياأَي َهاالهَّ ِذي َنآ َم ُنواأَ ِطي ُعواا هَّللَ َوأَ ِطي ُعوا ال هَّر ُسو َل َوأُولِيا َأْل ْم ِرم ْنكم«كهمقامواليتراهمانند مقامنبوتالهيميداند.

-2 بيع//ت با پيامب//ر اك//رم)ص( و ائمه اطهار )عليهمالسالم(بهمعنايمشروعيتبخشيبهحكومت پيامبروياامامتوسطمردموبيعتكنندگاننميباشد بلكه تاكيدي بر اعالم وفاداري و پيروي و فرمانبري از رهبران الهي است. بنابراين نبايد آن را با راي مردم و انتخابات در دوران معاصر مقايسه كرد.

3-بعدازقرآنبايدبهمسالهغديرونصبحضرت علي )عليهالسالم( در آن جمع كثير بيسابقه توجه كرد، بعد هم خطبههاي متعدد نهجالبالغه و نامهها ك//ه همه صريح و گوياس//ت. بايد ب//ه اين گوينده گفت »حفظت ش//يئا و غابت عنك االشياء«. خود اميرالمومنين)ع( بع//د از ارتحال پيامبر )ص( حق حكومت خود را مطالبه كرده است. احاديثي مانند »ناشد تكمالل اما كنتم في حجه الوداع اما سمعتم رسولالل يقول من كنت موالء فهذا علي موالء« دال بر اين امر است.

حضرت علي )ع( در خطبه شقش//قيه واليت خ//ود را فرياد زد »انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحي« تا آنكه فرمود )اري تراني نهبا من( مينگرم كه ميراث واليت و حكومتم ربوده شده است در حالي كه سخني از راي و خواست و نظ//ر مردم در ميان نميآيد و البته اگر مردم با فردي غير از ولي بيعت كنند مشروعيت نمييابد لذا در نهايت حضرت فرمودند: »لوال حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر و ما اخذالل علي العلماء ان ال يقاروا علي كظه ظالم و ال سغب مظلوم لقيت حبلها علي غاربها« كه اگر حضور مردم حاضر در صحنه و وجود ياوراني كه حجت به وس//يله آنان تمام ميشود و نيز مسووليت الهي علما كه نبايد بر ش//كمبارگي ستمكاران و گرسنگي مظلومان آرام بگيرند معنايي براي پذيرش حكومت از منظر علي )ع( نبود.

خالصهآنكهاگرحضرتدرابتدابيعترانپذيرفت بهخاطرشناختجامعهونقضكنندگانوفتنههاي آيندهبود.لذاشرطميكندكهاگربيعتآنانرابپذيرد به نظر خودش عمل خواهد كرد.

مجلس خب//رگان رهبري ب//ا اذعان به نقش و جايگاه مردم در اس//تقرار و اس//تمرار حكومت اس//المي، بر اهميت منحصر به فرد جايگاه رفيع امامت، واليت و رهبري امت اس//المي كه منشأ مش//روعيت نظام اس//المي بوده و مردمساالري ديني را به ارمغان آورده اس//ت و امروز در واليت فقيه تجلي يافته، اصرار داشته و بر ضرورت حفظ وحدت داخلي و انسجام ملي و اجتناب از بحث و جدلهاي تفرقهانگيز تاكيد مينمايد.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.