ما و ایرباس و بوئینگ

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

اش/كان نظامآب/ادي- آوردگاه محصوالت هواي//ي پاريس كه به تازگي افتتاح شده با »گشايش بازارهاي جديد«، »رقابته//اي فني« و »ق//درت گرفتن رقباي نوظهور« براي ايرباس و بوئينگ، دو غول هواپيماس//ازي دنيا حساس//يت بااليي دارد. ايران هم بهعنوان مهمترين مش//تري حال حاضر اين دو ش//ركت از چنين نمايشگاهي بيتاثير نيست؛ نگراني بوئينگ و ايرباس از لغو مجوز فروش به ايران از يك طرف و رقابت براي فروش محصوالت بيش//تر به ديگر ايرالينهاي ايراني از طرف ديگر باعث شده نگاه نمايندگان فروش اين دو شركت به ايران باشد.

ناوگان فرسوده ايران بعد از چهار دهه ركود در حال بازسازي است و اين فرصت اقتصادي مغتنمي براي ايرباس و بوئينگ اس//ت كه با فروش هواپيما به ايرالينهاي ايراني دستكم تا يك دهه ديگر درآمد پايدار خود را تضمين كنند. ايرباس حاال با قطعي شدن ورود بوئينگ به ايران با خيال راحتتري به بازاريابي ميان ساير ايرالينهاي ايراني ميپردازد چراكه حضور رقيب ديرينه در بازار ايران باعث ميش//ود اين شركت در مواجهه با موانع همكاري با ايران تنها نباشد. در اين شرايط حضور در نمايشگاههاي هوايي بينالمللي براي هر دو شركت اهميت زيادي دارد.

در موازات اين چشمانداز، رقابت فني ايرباس و بوئينگ نيز با تمركز بر تصاحب بازارهاي جديد خاورميانه ادامه دارد. در نمايش//گاهي كه به تازگي در پاريس افتتاح ش//ده، بوئينگ با رونمايي از مدل جديد 737» مكس «10 موضع قدرتمندتري پيدا كرده و سفارشات زيادي را دريافت كرده. ايرباس هم دس//ت روي دست نگذاشته و قرار است نسل آينده هواپيماهاي جنگنده خود را براي اروپا آماده كند. غير از اروپا، كشورهاي عربي نيز ميتوانند از مشتريان بالقوه محصوالت مدرن ايرباس باشند. تنشهاي ديپلماتيك كشورهاي عربي حوزه خليجفارس نيز بدون ش//ك آنها را به فكر تقويت ناوگان جنگنده هوايي خواهد انداخت و در اين ميان ايرباس از منافع سرشاري برخوردار ميشود. كش//ورهاي ثروتمند عربي در شرايط فعلي به هواپيماهاي جنگنده مدرني نياز دارند كه قدرت بازدارندگي خود را حفظ كنند.

عامل ديگري كه نمايش//گاه پاريس را تحت تاثي//ر قرار داده، ظهور قدرتهاي جديد در شرق آسياست. چين و ژاپن نيز با تست هواپيماهاي جديد خود سعي ميكنند در صنعت خريد و فروش محصوالت هوايي جاي خود را باز كنند. ايران نيز همان دوران كه در حال مذاكره با ايرباس و بوئينگ بود به طور موازي با ميتسوبيشي و شركتهاي چيني مذاكره ميكرد. هرچند اين مذاكرات به قرارداد همكاري ختم نش//ده است اما چين و ژاپن نشان دادهاند كه همواره در پيشرفت تكنولوژيكي حرفهاي زيادي براي گفتن دارند. اين موضوع بر روابط ايران با ايرباس و بوئينگ نيز بيتاثير نبوده به طوري كه بسياري از ناظران اعالم ميكردند ايران از مذاكره با كشورهاي شرق آسيا به عنوان اهرمي براي چانهزني با ايرباس و بوئينگ استفاده كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.