باید تروریستها را از منطقه بيرون كنيم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

حيدر العبادي، نخس//توزير عراق كه سفر منطق//هاي خود را با عربس//تان آغاز كرده بود، ديروز به تهران آمد و مورد استقبال معاون اول رييسجمهور قرار گرفت. سفر حيدرالعبادي به اي//ران نقطه عطف مهمي در روابط اقتصادي و روابط برادرانه دو كشور خواهد داشت.

وي با مقامات كشورمان ديدار و درخصوص روابط دوجانبه و تحوالت منطقه گفتوگو كرد. حيدر العبادي در نشس//ت خبري مش//ترك با اسحاق جهانگيري گفت: دو هدف را در اين سفر دنبال ميكنم؛ تقويت روابط دوجانبه و ديگري بيان و ابراز تس//ليت از اقدام تروريس//تي اخير داعش در ايران. وي ادامه داد: اقدام تروريستي اخير در ايران تاكيدي بر اين است كه تروريسم همه را مورد هدف قرار ميدهد پس الزم است همه اقدامات و همكاريهاي بيشتري با يكديگر انجام دهيم تا تروريس//تها را از منطقه بيرون كني//م بنابراين رايزنيهايي را در اين باره انجام داديم. نخستوزير عراق در رابطه با موضوعات مورد رايزني با اسحاق جهانگيري اظهار داشت: درخص//وص مرحله پس از نابودي تروريس//م يعني مرحله ثبات و بازس//ازي عراق با ايران در زمينههاي اقتصادي گفتوگوهاي گستردهاي انجام داديم. برخي موانع بر سر همكاري ميان دو كشور وجود دارد. العبادي با بيان اينكه تالش ما اين است كه موانع پيشرو را برداريم و حل كنيم، تصري//ح كرد: موضوع مه//م ديگري كه در اين ديدار مورد رايزني قرار گرفت، احياي اروندرود و برقراري كشتيراني است. تصميم گرفتيم بقاي جنگ را در منطقه از بين ببريم و همكاري كنيم تا اين منطقه احيا و كشتيراني در اروندرود برقرار ش//ود. وي با يادآوري سفر زوار ايراني از عتبات عاليات خاطرنش//ان كرد: در خصوص سفرها و گردشگري ديني بايد بگويم ملت عراق مفتخر است از زوار محترم از تمام ملتها اس//تقبال كند. در اين باره اقدامات بس//ياري انج//ام داديم. سال گذشته دو ميليون ويزا براي زوار ايراني صادر كرديم و 12 ميليون ويزا هم براي ساير زوار ديگر كشورها صادر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.