بیانیهخبرگانرهبريپیرامون نقش مردم در حکومت اسالمي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

»درروزهاياخيرمطالبيپيرامون»مشروعيت« و »مقبوليت« حكومت اسالمي و تصدي واليت و حاكميت مبتني بر آراي مردم با استناد به كلمات اميرالمومنين)ع( درجامعه مطرح شد كه با برخي مباني ديني اعم از مباني ديني اهل سنت و تشيع كه در فقه سياسي اسالم مورد بحث قرار گرفته، متعارض و ناس//ازگار است. طرح اينگونه مطالب هر چند تازگي ندارد و در طول تاريخ اسالم چه در عصر حضور و چه در دوران غيبت و به ويژه پس از پيروزي انقالب اسالمي مطرح بوده و همواره از سوي علماي بيدار پاسخ داده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.