بايد جلوي سوءاستفاده از آتش به اختيار را گرفت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - موضع دولتی

گروه سیاس/ي- س//خنگوي قوه قضاييه در نشست خود با اصحاب رسانه آخري//ن وضعيت مهمترين پروندهها را تش//ريح كرد. حجتاالس//الم اژهاي در يكصدوچهاردهمين نشس//ت خبري خود تالشهاي قوا در برخورد با مفاسد را خوب ارزيابي كرد اما در عين حال از عدم موفقيت باالي سران قوا در مبارزه با فساد سخن گفت. اژهاي حضور يكي از قضات كهريزك در زندان را تاييد كرد و از 51سال حبس براي اين قاضي خبر داد. سخنگوي قوه قضاييه به سوءاستفاده و بروزبرخياقداماتبهبهانهسخنرهبري مبني بر آتش به اختيار واكنش نشان داد و به افرادي كه خودسرانه عمل كنند نيز هشدار داد.

حجتاالسالم محسنياژهاي عنوان كرد: در روزهاي پاياني ضيافت رمضان هستيم، انش//اءاهلل در اين ايام نهايت بهره را برده باشيم. در آستانه روز قدس هستيم، خدا توفيق دهد در اين مراسم شركت ميكنيم و وظيفه خود را انجام ميدهيم. الزم ميدانم از همه كساني كه امنيت را تامين ميكنند تشكر كنم، اين امنيت فوقالعاده در ايران است. به طور ويژه از سپاه كه در برخورد با تروريستها اقدامات موثر داشته و با پرتاب موشك و تخريب مقر آنها دل مردم را شاد كردند تشكرميكنم.

اژهاي گفت: هفته قوه قضاييه از اول تير تا روز شهادت 27تن از ياران انقالب و شهيدبهشتي ادامه دارد و ياد و خاطره شهداي انقالب و شهيدبهشتي را گرامي ميدارم. هفته قوه قضاييه فرصتي است كه قوه كارهاي سال گذشته خود را مرور كند و در حد امكان اطالعرساني كند، س//خن مردم را بشنود و نقاط ضعف و قوت خود را مورد بررسي قرار دهد. قاضيكهریزك51سالحبسدارد او در پاس//خ به اين پرس//ش كه آيا حضور يكي از قضات كهريزك در زندان را تاييد ميكنيد، گفت: ايشان دو پرونده دارد كه هنوز يكي از پروندهها به نتيجه نرسيده است اما در پرونده ديگر كه چند عنوان مجرمانه داشت، اين فرد به اشد مجازاتكه51سالحبساست،محكوم شده و اجرا ميشود.

س//خنگوي قوهقضاييه در پاسخ به س//والي مبني بر اينكه چه نمرهاي به عملكرد دس//تگاه قضايي در برخورد با مفاسد ميدهيد، گفت: من آنچه مكرر عرض كردهام اين است كه قوه قضاييه، دولت و مجلس در مقام برخورد با مفاسد هستند و تالش ميكنند، اينكه آيا فائق آمدهايم بايد بگويم نه نيامدهايم. مفاسد در بخشهاي مختلف داريم. جلس//ات س//تاد مبارزه با مفاسد نسبت به سال گذشته بيشتر برگزار شده و تصميمات خوبي گرفته ميش//ود. در آنجا پرونده س//نگين و ملي كه ني//از به هماهنگي همه دستگاههاس//ت بررسي ميشود. نميتوانم نمره بااليي به خودمان و ساير دستگاههاي ديگر بدهم. به تالشهاي مجلس، دول//ت و قوهقضاييه نمره باال ميدهم. به توفيق نمره بااليي نميدهم و در ح//د انتظار جمهوري اس//المي و مردم نبود.

محسنياژهايدرپاسخبهسواليمبني براينكهشورايهماهنگيحزباهللبيانيه داده و گفته طبق بند »م« وصيتنامه امام )ره( و گفته رهبري به صورت آتش به اختي//ار عمل كند. با توجه به اينكه يكي از وظايف قوه پيشگيري است آيا ب//ه اين گروهها هش//دارهاي الزم براي اينكه خودسرانه عمل نكنند را ميدهد و چه توصيهاي داريد تا افراد به اين بهانه خودسرانه عمل نكنند، گفت: اگر كسي عادي به قضيه نگاه كند ابهامي نيست. مق//ام رهبري ميگوين//د اگر چنانچه دس//تگاه فرهنگي كار نك//رد، افراد در ميدان آتش به اختيار باشند. سخنگوي قوهقضاييه ادامه داد: آتش به اختيار واژه نظامي اس//ت اما بايد ديد كجا مصرف شده است. فرض كنيد اگر وزارت ارشاد درس//ت كار نكرد آيا سينماگران بايد بگويندكارنميكنند؟اگركتابنامناسب از خارج آمد و ترجمه شد كه مضر است و دستگاه مسئول كاري نكرد آيا كسي نبايد پاسخ اينها را بدهد؟ افراد قانوندان مثل رهبري، منظورش//ان رفتار خالف قانون نيست و اين مساله روشن است و بايد جلوي سوءاستفاده را گرفت.

بابک زنجان/ي و دیگر متهمان پرون/ده نفت/ي در اختی/ار وزارت اطالعاتهستند

معاون اول قوهقضاييه درباره آخرين وضعي//ت پرونده باب//ك زنجاني گفت: چند ماه اس//ت كه وزارت اطالعات به هر چهار متهم بازداش//تي يعني بابك زنجاني و كس//اني كه حكمشان نقض ش//د و هم فردي كه در خارج بازداشت ش//د، دسترس//ي دارد. به برخي از آنها شبانهروز دسترسي دارد و برخي موردي. دو نفر كامال در اختيار وزارت اطالعات هستند.

افراد دس/تگیر شده مرتبط با داعش محاربند

محس//نياژهاي درباره حكم افرادي كه به همكاري و ارتباط با داعش متهم هستند، اظهار كرد: در قانون مصاديق محارب و مفس//د ف//ياالرض آمده چه گروه//ي كه مركزيت دارد و دس//ت به اس//لحه دارند يا تمام اعضاي گروه كه حتي اسلحه ندارند و كسي را نكشند باز هممحاربهستند.مجازاتمحاربفقط اعدام نيست بلكه چهار مورد بوده و دست قاضي در انتخاب مجازات باز است.

معاون اول قوهقضاييه با بيان اينكه در قوانين قبلي مفسد فياالرض تفسير نش//ده بود، گفت: قانون مجازات فعلي مفسد فياالرض را تعريف كرده و كمي توسعه داده است. افرادي كه جزو داعش هس//تند اعالم جنگ مسلحانه كرده و اقدامات تروريستي را مالحظه كردند و محاربشناختهميشوند.اينكهچهشقي از مجازات اعدام، نفي بلد يا بغي را در نظر بگيرند با قاضي است. مفسد فياالرض منحصربهمسايلامنيتينيستوممكن است در مسايل اقتصادي باشد. اين موارد در دادگاه انقالب رسيدگي ميشوند.

مدیرعاملسابقبانکسرمایه در بازداشت است

وي درب//اره صحت خبر بازداش//ت افرادي مرتبط با بانك س//رمايه اظهار كرد: مديرعامل سابق و چهار نفر ديگر بازداشت شدند.

احضار 6 اس/تاندار در پرونده تخلفاتانتخاباتي

س//خنگوي قوهقضايي//ه راجع به آخرين وضعي//ت پرونده رس//يدگي به تخلف//ات انتخاباتي گفت: تخلفات مربوط ب//ه قوه قضاييه نيس//ت بلكه دس//تگاه قضايي جرائم را رس//يدگي ميكند. تخلفات بيش از 700 مورد بود كه همه آنها جرم دانسته نشد. بعضي از آنها ش//اكي خصوصي ميخواهد و جنبه عمومي ندارد كه اگر ش//كايت كنند، رسيدگي ميشود. برخي موارد ك//ه عن//وان مجرمان//ه دارد در حال رسيدگي است. اژهاي تصريح كرد: تا االن شش استاندار و تعدادي فرماندار و مديركل احضار شدند. دادستان كل نس//بت به اين موضوع نظارت دارد و در پروندههايي كه در تهران رسيدگي ميش//ود، هنوز كيفرخواس//تي صادر نش//ده اس//ت اما در برخي استانها نس//بت به بعضي كيفرخواست صادر ش//ده اس//ت. معاون اول قوهقضاييه درباره اقدامات دس//تگاه قضايي بعد از حادثه تروريس//تي چ//ه بود، گفت: دستگاههاي اطالعاتي پيگير هستند. اي//ن افراد ب//ا حكم دس//تگاه قضايي دس//تگير ميشوند و بعد ما رسيدگي ميكنيم.

هن/وز كس/ي در پرون/ده حقوقهاي نجومي محكوم نشده است

وي درباره آخرين وضعيت پرونده حقوقهاي نجومي و اقدامات صورت گرفت//ه و نتيج//ه آن گف//ت: در اين رابط//ه از س//ه جهت اق//دام صورت گرفت. دولت نسبت به آينده كارهايي كرد نه گذشته. ديوان محاسبات كار س//نگينتري ك//رد. از ناحي//ه دولت و ديوان محاس//بات كس//ي به عنوان مجرم به قوهقضاييه معرفي نش//د اما خ//ود قوهقضاييه گزارش//ات را دنبال ميكند. در اين زمينه پنج نفر بازداشت ش//دند. يك نفر از بازداشتش//دگان اتهامات ديگري داش//ت اما در زمينه حقوقهاي نجومي به طور متوسط در سال ‪140 59،‬ ميليون تومان دريافتي داشته است. در اين پرونده هنوز كسي محكوم نشده اما پولي كه گرفته شده باي//د به بيتالمال برگ//ردد. بايد ديد اي//ن افراد اي//ن پوله//ا را تحت چه عنوان//ي گرفتهاند تا بگوييم آيا مجرم بودهان//د يا خير. پاداش بايد از س//ود بايد باش//د و اگر س//ود نباشد، خالف صورت گرفته است.

اژهاي در پايان در پاسخ به اين پرسش كه در زمان انتخابات يكسري كانديداها حرفهايي عليه دستگاهقضايي بر زبان آوردند و دادستان كل با انتقاد از اين امر اعالم كرد كه اين سخنان خوراك براي غربيها است و ش//ما نيز اعالم كرديد كه در زمان مناسب پاسخ اين حرفها را خواهي//د داد، چه زماني به اين موارد پاس//خ ميدهيد، گفت: بعض//ي از اين حرفها را پاسخ دادهايم اما آنها از پاسخ ما عصباني ش//دند و خوششان نيامد و ناراحت شدند. اشكال ندارد حرفي زدند و ما جوابش//ان را داديم و برخي را نيز جواب عملي ميدهيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.