حمله موشكي سپاه با اطالع شوراي عالي امنيت ملي بود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه سیاسي- سخنگوي دولت در نشست خبري خود با اصحاب رس//انه از پاسخ سپاه پاس//داران به مواضع داعش قدردان//ي كرد و تاكيد كرد كه با وحدت ملي ش//رايط براي ادامه راه فراهم ميش//ود و كشورهاي منطقه نيز بايد از اين امنيت منطقه خوشحال باشند. دولت برجام را محدودكننده فعاليت موش//كي نميداند چرا كه برجام صرفا براي مسايل هس//تهاي بوده كه از اين قابليت هستهاي براي فعاليتهاي نظامي بهرهبرداري نشود.

محمدباقر نوبخت در نشست هفتگي خود با اصحاب رسانه با اشاره به حمله موشكي سپاه پاسداران به مواضع داعش گفت: اگر 29 ارديبهشت به عنوان نماد ملي نامگذاري شود، پاسخ سپاه پاسداران نمادي از اقتدار ملي است. وي تاكيد كرد: اقدام سپاه، امنيت منطقه را تامين ميكند و نشان داد جمهوري اسالمي ايران همواره امنيت منطقه را در صدر برنامههايش دارد و كشورهاي منطقه بايد خوشحال باشند. سخنگوي دولت ادامه داد: از راهنمايي مقام معظم رهبري، حمايتهاي دولت و فعاليتهاي نظامي سپاه و سربازان گمنام اما خوشنام بايد قدرداني كرد و خرس//ند بود و با وحدت ملي شرايط را براي ادامه راه فراهم كنيم.

تخصیص 10 هزار میلیارد ریال براي حل مش/كل برق استان خوزستان

نوبخت درخصوص حل مشكل برق استان خوزستان گفت: يكهزار و 622 ميليارد تومان براي آب و 175 ميليارد تومان براي برق در نظر گرفته شد تا مشكل اين منطقه حل شود. وي همچنينگفت:حدود01 هزارميلياردريالازاسفندماهبراي مشكل برق استان خوزستان در نظر گرفته شد كه از طريق مناقصات واگذار شد و تا ماه رمضان برطرف شود. سخنگوي دول//ت در ادامه درخص//وص پيام رييسجمهور به امير قطر گفت: اين پيام راجع به مسايل منطقه بود. كشورهاي حاشيه خليجفارس به هيچوجه از عربستان حمايت نخواهند كرد. فعاليت موشكي ما قابل مذاكره نيست نوبخت در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه فكر نميكنيد اين عمليات موشكي پاسخي هم به افرادي بود كه مدعي بودند برجام توان موشكي ما را محدود كرده است، گفت: اين رويكرد گزارهنادرستيبود.برجاممحدودكنندهفعاليتهايموشكيما نبود، برجام صرفا براي مسايل هستهاي بود كه از اين قابليت هستهاي براي فعاليتهاي نظامي بهرهبرداري نشود كه نشد. سخنگوي دولت تاكيد كرد: سياستهاي موشكي غيرقابل مذاكره اس//ت و دكترين دفاعي ما دس//ت از اين فعاليتها نميكشد و بازهم ميگويم فعاليت موشكي ما قابل مذاكره نيست. رييسجمهور صريحترين نظر را راجع به فعاليتهاي موشكيسپاهونيروهايمسلحاعالمكرد.ويگفت:دولتبارها اعالمكردهفعاليتهايموشكيغيرقابلمذاكرهاستمخصوصا با آمريكاييهاي روسياه. ايران هميشه به دنبال امنيت در داخل مرزهايشبودهاستكهالبتهاينمخلامنيتهمسايگاننبوده است. دولت با تمام توان از فعاليتهاي موشكي سپاه و نيروهاي مسلح دفاع خواهد كرد.

رييس س//ازمان مديريت و برنامهري//زي در مورد آخرين وضعيت موسس//ه ثامن هم گفت: ب//ا عنايت به اينكه بانك مركزي اطالعرساني كرد، دو تعهد بانك مركزي در كنار ديگر تعهداتش مشخص بود؛ يكي سازماندهي موسسههايي كه از مجوز برخوردار نيستند. در اين راستا ما دو مجوز الزم و كافي داريم و از بانك مركزي توقع كنترل داريم. سپردهگذارانموسسهثامننگراننباشند نوبخت گفت: با اقدام بانكها و موسسات ميتوان قدرت آنها را افزايش داد. اين اقدامات ميتواند آثاري روي سپردهها داشتهباشدوطبيعياستكه گذاراننگرانباشند.ازاين فرصت استفاده ميكنم و به همه عزيزاني كه در اين موسسه سپرده دارند، ميگويم نگران نباشند. در هرجاي دنيا اگر همه باهم به بانك مراجعه كنند بانك مزبور توانايي پرداخت نخواهد داشت اما اين عزيزان نگران نباشند و پول آنها محفوظ است.

وي درباره ورشكستگي برخي بانكها گفت: بانك مركزي مرجع نظارتي بر بانكهاس//ت. بانك مركزي بايد به صورت ايجابي عمل كند و در حل مشكالت موسسات مالي اقدام كند. قصد ما تعطيل كردن آنها نيست بلكه حل مشكالت است، بانك مركزي به جاي دامن زدن به دلخوري بايد رفع نگراني كند. نوبخت گفت: به همين جهت ادغام موسسات خودش در جهت رفع دلهرههاس//ت. بانك مركزي بگويد اين خوب است و آن بد است كه چه بشود. بانك مركزي بايد مشكالت را حل كند. اگر بانك مركزي آنها را رها كند، نميتوان اقدام كرد. اين بانك بايد درست عمل كند كه در حال حاضر انجام ميدهد. بانك مركزي بايد قبل از اينكه مردم متوجه شوند، اقدام كند. البته رسانهها هم بايد درست اطالعرساني كنند. قويترين بانكهاي جهان هم وقتي مردم سپردههايشان را بيرون بكشند ورشكسته ميشوند و ما بايد در جهت آرامش اين فضا اقدام كنيم.

نباید این رویه را پیش گرفت كه بمب بر سر مردم بریزیم

سخنگوي دولت با اشاره به اينكه سياست اقتصاد مقاومتي مبناي س//رمايهگذاري خارجي است، گفت: در رابطه با قطر هم همين است. البته بايد تالش كنيم قطر بحران را پشت سر بگذارد و اين روش خشن و غيرمنطقي بايد كنار گذاشته شود. نبايد اين رويه را پيش گرفت كه بمب بر سر مردم بريزيم. اين كار با رفتار داعش فرقي ندارد كه بمب بر سر مردم بريزند يا خودشان را در ميان مردم منفجر كنند. وضعيت بدي در برخي كشورهاي مسيحي اتفاق افتاد كه اسالمگريز شدهاند و وظيفه جمهوري اسالمي سنگينتر است تا چهره رحماني اسالم را نشان دهد. باحمایتهايمستشاريبهعراقكمکميكنیم نوبخت درباره سفر رييسجمهور عراق به كشورهاي منطقه گفت: رابطه ما با عراق در جمع كشورهاي همسايه ممتاز است و در س//ه عرصه قابل بيان اس//ت؛ نخست برادري و ديني به خاطر عتبات عاليات و مشهد مقدس كه رفت و آمد مذهبي و ديني داريم، سپس مرز مشترك كه بهترين روابط اقتصادي را ميتوان با اين كشور داشت و عرصه سوم فعاليت مشترك براي مقابله با تروريسم است كه ما با حمايتهاي مستشاري بهآنهاكمكميكنيم.سخنگويدولتتاكيدكرد:مسيرهموار از سوي عراق به سمت سوريه وجود دارد كه يك نوع برادري به وجود آورده. به همين جهت ابراز اميدواري ميكنيم كه در بحث بهبود اين ارتباطها، روابط منطقهاي داشته باشيم.

رییسجمه/وربهتری/نگزینههاراب/رايكابینه انتخابميكند

نوبخت درباره كابينه دوازدهم هم تاكيد كرد: گمانهزنيها در همه ادوار تا كابينه وجود دارد كه طبيعت كار اس//ت اما ترديد نكنيد رييسجمهور كه درصدد است به مطالبات مردم پاسخ دهد، قطعا بهترين گزينهها را انتخاب خواهد كرد، البته با رهنمود و سيره رهبري كه به همه دولتها كمك كردهاند. تیماقتصاديدولتدوازدهمكارآمدترميشود سخنگوي دولت در پاسخ به اين سوال كه آيا تيم اقتصادي دول//ت تغيير خواهد كرد، گفت: مباحث اقتصادي در دولت يازدهم به تنهايي پيگيري نميشد و در هيات دولت با حضور رييسجمهورصورتميگرفتووزارتخانههابهتنهاييتصميم نميگرفتند. سياستها در ستاد اقتصادي شكل ميگرفت و سپس اقدام ميشد. وي با بيان اينكه شاخصهاي اقتصادي در حال حاضر اميدبخش اس//ت، گفت: تيم اقتصادي براي دول//ت دوازدهم قرار اس//ت كارهايي انج//ام دهد كه قطعا كارآمدتر خواهد بود.

اگ/ر نقض برجام ص/ورت گیرد، ما ه/م قوه عمل داریم

نوبخت در بخش ديگري از صحبتهاي خود يادآور شد: درخصوص تحريمها بايد قبول كنيم كه هيات حاكمه آمريكا حتي قبل از برجام نظرش را اعالم كردند و متوجه شدند كه به تنهايي نميتوانند برجام را لغو كنند، كه البته نوع نگاهشان به برجام تغيير نكرده است. وي گفت: خوشبختانه در زمينه لغو برجام يك هيات ناظر بر برجام در نظر گرفته شده كه اگر اقدام//ات خارج از موازين برج//ام بود، ما حق اعتراض داريم. البته از آنجايي كه به طرف مقابل اطمينان نداريم، اگر نقض برجام صورت گيرد، ما هم قوه عمل داريم. سخنگوي دولت با بيان اينكه مرجع تصميمگيرنده در اين زمينه آژانس است، گف//ت: در ح//ال حاضر آمريكا در جايگاه//ي قرار گرفته كه ناقض برجام و حامل سياستهاي جنگطلبانه است. برجام يك عرصه برد- برد بود كه اميدواريم اين انسجام ملي نشان دهد فعاليتهاي نظامي ما غيرهس//تهاي است. وي در مورد گروگانگيري در آبهاي عربستان عنوان كرد: اين افراد تعدادي از صيادان ما هستند. البته ميدانيد كه دستگاهها امكان خطا دارند كه وارد آبها شوند.

نوبخت در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا رييسجمهور به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي در جريان حمله موشكي سپاه بوده است، گفت: حمله موشكي سپاه با اطالع شوراي عالي امنيت ملي بوده است. تنبيه تروريستها از سوي سپاه پاسداران قطعا به درستي بوده است. قطعا اقدامات سپاه در مسير منطقي صورت گرفته و هرگونه اقدام با هماهنگي انجام شده است. وي درباره وضعيت سهام عدالت گفت: در ارتباط با سهام عدالت بر اساس تصميمات اعالم شده اقدام خواهيم كرد و به زودي گزارش را اعالم ميكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.