توافقي براي ايجاد حافظ منافع بين ايران و عربستان انجام نشده است

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

معاون وزير خارجه ايجاد و تشكيل دفتر حافظ منافع بين ايران و عربستان را منوط به نياز و توافق دو طرف دانست. حسين جابريانصاري در پاسخ به سوالي در رابطه با بحث دستگيري صيادان ايراني از سوي عربستان و راهاندازي دفتر حافظ منافع بين ايران و عربستان خاطرنشان كرد: زماني كه روابط ديپلماتيك و سياسي برقرار است سفارتخانهها فعال ميشوند و وقتي روابط رسمي سياسي و ديپلماتيك قطع شده باشد، يكي از سازوكارهايي كه در روابط كشورها وجود دارد دفاتر حفاظت منافع است كه براساس نياز و توافق دو كشوري كه موضوع اين مساله هستند اين سازوكار ميتواند در دستور كار قرار گيرد. وي ادامه داد: معموال بايد بين دو كشوري كه روابط سياسي با هم ندارند براي رفع مشكالت خود به دفاتر حافظ منافع رجوع كنند و توافق نهايي بين طرفين از طريق دفاتر حافظ منافع و جزييات آن صورت گيرد. معاون عربي آفريقايي، وزير امور خارجه كشورمان در مسير بازگشت ظريف به تهران از سفر شمال آفريقا ادامه داد: در شرايط فعلي كه روابط سياسي و ديپلماتيك ما از سوي عربستان سعودي قطع ش//ده اس//ت به دليل مسايل مرتبط با حج چه حج تمتع و چه حج واجب كه مصلحت درجه نخست اتباع جمهوري اسالمي ايران است قاعدتا يكي از جنبهها اين است كه به چنين سازوكاري رجوع شود اما در اين مورد بايد بين دو طرف توافق وجود داشته باشد و هر دو طرف احساس اين نياز را داشته باشند و هر دو طرف در مذاكرات مستقيم يا غيرمستقيم در رابطه با ترتيبات اين موضوع با يكديگر توافق كنند.

جابريانصاري تاكيد كرد: در اين زمينه پيشنهاداتي از سوي طرفهاي ثالث در ماههاي گذشته مطرح و بين دو كشور تبادل شده است و دو طرف نظرات خود را به شكل غيرمستقيم از طريق طرف ثالث با يكديگر تبادل كردهاند اما تا امروز هيچگونه توافقي بين دو طرف حاصل نشده است.

جابريانصاري در پاس//خ به اين سوال كه آيا شما پيام رييسجمهور ايران را به قطر بردهايد؟ اين پيام درباره چه موضوعي بود، گفت: قبل از س//فر آقاي ظريف به شمال آفريقا يك سفر كوتاه نيمروزهاي به دوحه داشتم و پيام شفاهي رييسجمهور ايران جناب دكتر روحاني را به امير قطر منتقل كردم و اين پيام را به وزير امور خارجه قطر رساندم. چارچوب پيام ما براساس سياستهاي ما در ارتباط با اين تحول و مجموعه تحوالت منطقه بود.

جابريانصاري همچنين در پاسخ به سوالي در رابطه با عمليات موشكي ايران عليه مواضع داعش در سوريه خاطرنشان كرد: اين اتفاق به معناي محتوايي پيام آشكار جمهوري اسالمي ايران در رويارويي با جريانهاي تروريستي بود. مشخص است كه بالفاصله بعد از عمليات تروريستي در تهران، ايران اعالم كرد كه عمليات داعش بيپاسخ نخواهد ماند.

از يك نظر اين عمليات پاس//خ مستقيم به عمليات تروريستي داعش در تهران اس//ت و پيام آن كامال آش//كار است اما به معناي وسيعتر اين نمادي از سياس//ت روشن و آش//كار ايران در رويارويي موثر با جريانهاي تروريستي از جمله داعش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.