خشونت و افراطيگري با هر نيت، هدف و ابزاري مردود است

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایرنا- س//خنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به خش//ونتورزي هولناك اخير در شهر لندن كه در جريان آن فردي با خودرو به گروهي از مسلمانان حمله كرد، گفت: خشونت و افراطيگري در هر كجا و با هر نيت، هدف و ابزاري كه اعمال شود و قربانيان آن هر گروهي از مردم بيگناه كه باشند، محكوم و مردود است. بهرام قاسمي ديروز ضمن محكوميت اين اقدام و ابراز تاسف از اين حادثه با مردم و خانواده قربانيان اين اقدام همدردي كرد. وي افزود: خشونت و افراطي گري در هر جا و با هر نيت، هدف و ابزاري كه اعمال شود و قربانيان آن هر گروهي از مردم بيگناه كه باشند، محكوم و مردود است. سخنگوي وزارت امور خارجه تاكيد كرد: الزم است ضمن حفظ هوشياري مقابل چنين اقداماتي با آن برخوردي غيرسطحي و ريشهاي به عمل آيد. يك خودرو روز دوشنبه به شماري از نمازگزاران در نزديكي مسجد فينسبري پارك در لندن حمله كرد كه شماري كشته و زخمي شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.